Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
atikhīṇa:a.[ati-khīṇa] 遺棄された.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
atikhīṇa:a.[atikhīyatiのpp.] 遺棄された
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atikhīṇa,【形】 1.耗盡,耗損,耗費。 2.(弓箭的)射擊。(p8)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atikhīṇa,【形】1.耗盡,耗損,耗費。2.(弓箭的)射擊。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atikhīṇa:atikhīṇa(ti)
အတိခီဏ(တိ)
[ati+khi=gatiyaṃ+ta.ta- īna,na- ṇa-pru]
[အတိ+ခိ=ဂတိယံ+တ။ တ-ကို ဤန၊ န-ကို ဏ-ျပဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
atikhīṇa,(adj.),1.much exhausted; much wasted; 2.shot from (a bow).
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATIKHĪṆA:[a] quá suy nhược,quá mệt nhọc,quá hao mòn; bắn từ (cây cung)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atikhīṇa:အတိခီဏ (တိ)
[အတိ+ခိ=ဂတိယံ+တ။ တ-ကို ဤန၊ န-ကို ဏ-ျပဳ]
အလြန္-ထြက္သြား-ေရာက္သြား-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atikhīṇa:အတိခီဏ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,