Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aticārī,【陽】 1.罪犯。 2.奸夫。aticārini,【陰】奸婦。(p8)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aticārī,【陽】1.罪犯。2.越軌,奸夫。aticārini,【陰】越軌,奸婦。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aticārī:aticārī(ti)
အတိစာရီ(တိ)
[ati+cara+ṇī.thīnitea aticārinī.]
[အတိ+စရ+ဏီ။ ထီ၌ အတိစာရိနီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aticārī,(m.),1.transgressor; 2.adulterer.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
aticārī:Transgressing
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATICĀRĪ:[m] người vi phạm,người gian dâm --cārinī [f] phụ nữ dâm loàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aticārī:အတိစာရီ (တိ)
[အတိ+စရ+ဏီ။ ထီ၌ အတိစာရိနီ။]
လြန္က်ဴး-ေဖာက္ျပန္-မွားယြင္း-၍ က်င့္တတ္ေသာ၊ သူ။ ဓမၼာတိစာရီ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aticārī:အတိ-စာရီ (တိ)
လြန္က်ဴး၍ က်င့္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,