Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atibāḷha:atibāḷha(ti)
အတိဗာဠႇ(တိ)
[ati+bāḷha]
[အတိ+ဗာဠႇ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atibāḷha,(adj.) [ati + bāḷha] very great or strong PvA.178; nt.adv.°ṁ too much D.I,93,95; M.I,253.(Page 20)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atibāḷha:quá chừng,quá đổi,nhiều quá
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atibāḷha:အတိဗာဠႇ(တိ)
[အတိ+ဗာဠႇ]
အလြန္ျပင္းျပေသာ၊ အတိုင္းအရွည္ကို လြန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atibāḷha:အတိ-ဗာဠႇ (တိ)
အလြန္ ျပင္းျပသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,