Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
atha:,atho ind.有時,那時候; 又,再,還.athāparaṁ 更加再~,更進一步又~,並且又~. atha kho 那時候,爾時 (cf. kho 之 tatra kho). atha ca pana 然而,即使那樣也不拘. atha vā (或~)又或~.
パーリ語辞典 水野弘元著
atha:,atho ind.時に,また.athāparaṃ 更にまた.atha kho そこで,時に,さて.atha ca pana 然るに,それにも拘わらず.atha vā 或はまた.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
atha,atho ind.時に,また.athāparaṁ さらにまた.atha kho そこで,時に,さて.atha ca pana 然るに,それにも拘わらず.atha vā あるいはまた
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atha,Atho,【無】 然後,當時,其次,於是,也,同樣。(p11)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atha,Atho,【無】然後,當時,其次,於是,也,同樣。athassa(atha+assa)﹐然後,給這個。atha ca,然而、然、雖然如此。athavā,或然。athāpi,然而。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atha:atha(bya)
အထ(ဗ်)
[.119va.rū.nhā-1va8.nīti,sutta.nhā-3va8,31va,321-.]
[ဓာန္။၁၁၉ဝ။ ႐ူ။ႏွာ-၁ဝ၈။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃ဝ၈၊၃၁ဝ၊၃၂၁-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
atha:[ind.] then; and also.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atha,(indecl.) [Sk.atha,cp.atho] copulative & adversative part.1.after positive clauses,in enumerations,in the beginning & continuation of a story:and,and also,or; and then,now D.II,2; III,152,199 (athâparaṁ etad avoca); M.I,435; Sn.1006,1007,1017; Sn.p.126 (athâparaṁ etad avoca:and further,something else); Dh.69,119,377; J.II,158; Pv.II,64; PvA.3,8 (atha na and not),70.-- 2.after negative clauses:but M.I,430; Sn.990,1047; Dh.85,136,387; PvA.68.Often combd. with other part.,e.g.atha kho (pos.& neg.) now,and then; but,rather,moreover Vin.I,1; D.I,141,167,174; A.V,195; PvA.79,221,251.na-atha kho na neither-nor PvA.28.atha kho pana and yet D.I,139.atha ca pana on the other hand J.I,279.atha vā or (after prec.ca),nor (after prec.na) Sn.134; Dh.140,271; Pv.I,41; II,14athā vā pi Sn.917,921.(Page 25)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
atha:And; but; then; now
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATHA:aṭho [in]vậy thì,như vậy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atha:rồi đến,cùng là,và,với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atha:အထ (ဗ်)
[ဓာန္။၁၁၉ဝ။ ႐ူ။ႏွာ-၁ဝ၈။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃ဝ၈၊၃၁ဝ၊၃၂၁-တို႔ၾကည့္။]
ဤပုဒ္ကား နိပါတ္ျဖစ္၍ အရာဌာနအားေလ်ာ္စြာ 'ထို႔ျပင္,ထိုအခါ၌,စင္စစ္,ထို႔ေနာက္,ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္,သို႔မဟုတ္' စသည္ျဖင့္ အနက္ေပးရသည္။ (၁) ပရိယာယ္အေၾကာင္းတပါးကို ျပျခင္း။ (၂) ေမးျမန္းျခင္း။ (၃) ေပါင္းဆည္းျခင္း။ (၄) အျခားမဲ့။ (၅) မျပတ္-ဆက္လက္-ျဖစ္ပြါးျခင္း။ (၆) အျခားအေၾကာင္းတရပ္ႏွင့္ စပ္ေသာ စကားကို အစပ်ိဳးျခင္း။ (၇) တစ္ပါးေသာ အနက္ (အက်ိဳး)။ (၈) စကား၏ အေျခခံ (စကားတစ္ခုအားထုတ္ျခင္း¿)။ (၉) ေနာက္ဟူေသာ အနက္။ (၁ဝ) ထိုသို႔မဟုတ္ဟူေသာ အနက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atha:အထ (နိ)
ထိုအခါ။ ထိုၿမိဳ႕။ ထိုမွတစ္ပါး။ ထို႔သို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္။
အထ ေခါ၊ ထိုအခါ။ စင္စစ္ ေသာ္ကား။ အထ ေခါ ပန၊ စင္စစ္သျဖင့္ကား။ စင္စစ္အမွန္ကား။ အထ စ ပန၊ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္။ အထ ပစၧာ၊ ထိုေနာက္မွ။ အထ ဝါ၊ တစ္နည္းကား။ အထာပိ၊ ထိုသို႔လည္း။ သို႔မဟုတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,