Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asuci:a.[a-suci] 不淨的.-sukka 不淨的精液.
パーリ語辞典 水野弘元著
asuci:a.[a-suci] 不浄の.-sukka 不浄の精液.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asuci:a.[a-suci] 不浄の.-sukka 不浄の精液.-sukka-visaṭṭhi不净精射出
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asuci,【陽】 汙垢,排泄物,糞,屎,精液。 【形】 不純的,不潔凈的。(p47)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asuci,【陽】汙垢,排泄物,糞,屎,精液。【形】不純的,不潔凈的。asuci muccati,遺精、夢遺。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
asuci: 染汙、不凈
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asuci:asuci(pu,na)
အသုစိ(ပု၊န)
[na+suci]
[န+သုစိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asuci:[m.] dirt; excrement; dung; semen.(adj.) impure; unclean.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asuci,(adj.) [a + suci] not clean,impure,unclean Sn.75 (°manussā,see Nd2 112); Pug.27,36; Sdhp.378,603.(Page 89)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
asuci:Impure.Masc.asuci,semen virile
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASUCI:[m] sự nhơ bẩn,phẩn,phân thú [adj] không sạch sẽ,tinh khiết; tinh dịch của loài thú
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asuci:bát tịnh thể,thể trược
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asuci:အသုစိ (ပု၊န)
[န+သုစိ]
(ပု) (၁) သုက္။ (န) (၂) မစင္မၾကယ္ရြံစဖြယ္ အညစ္အေၾကး။ (တိ) (၃) မသန္႔ရွင္းမစင္ၾကယ္ေသာ၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္-စက္ဆုပ္ဖြယ္-ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asuci:အ-သုစိ (န)
မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳ။ အညစ္အေၾကး။ သုက္။
ဒါရကာ အသုစႎ ကေရာႏၲိ၊ သူငယ္တို႔သည္ အညစ္အေၾကးကို စြန္႔ပစ္ၾကကုန္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asuci:အ-သုစိ (တိ)
မစင္ၾကယ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,