Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Assuta,【形】 未聽過的。 ~vantu,【形】 無知識的,沒有學問的人。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Assuta,【形】未聽過的。assutavantu,【形】無知識的,沒有學問的人。SA.12.61./II,97.:assutavāti khandhadhātu-āyatanapaccayākārasatipaṭṭhānādīsu uggahaparipucchāvinicchayarahito.(具有無聞:蘊、界、處、緣起、念住等沒有生起研究、辨別。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assuta:assuta(ti)
အႆုတ(တိ)
[na+suta]
[န+သုတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
assuta:[adj.] unheard.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASSUTA:[a] chưa từng nghe --vanṭu [a] ngu si,người vô học vấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assuta:အႆုတ (တိ)
[န+သုတ]
မၾကား-မၾကားနာ-နားမေထာင္-အပ္ေသာ။ အဒိ႒,အပရိသကႋတ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
assuta:အ-ႆုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အ√သု+တ)
(၁) မၾကားအပ္သည္။ (၂) ကိေလသာျဖင့္ မယိုစီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,