Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
assu:① n.[Sk.aśru] (眼)淚.sg.nom.acc.assuṃ.[(譯者補充請自行判斷) -dhārā 淚如雨下.-mukha adj.淚流滿面的.-mocana 流淚.] ② indecl.[Sk.sma] 確實,的確.
パーリ語辞典 水野弘元著
assu:① n.[Sk.aśru] 淚.sg.nom.acc.assuṃ.② indecl.[Sk.sma] 実に.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
assu:① atthi の opt.3pl. ② suṇāti の aor.3sg.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Assu,【無】 語調強的詞。【潛,叁,復】 可能是。(p48)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Assu,【中】 淚。 ~dhārā,【陰】 掉淚。 ~mukha,【形】 滿臉淚水。 ~mocana,【中】 流淚。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Assu,2,【無】語調強的詞。【3復.潛】可能是。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Assu,1,【中】淚(a tear)。assudhārā,【陰】掉淚(a shower of tears)。assumukha(cp.BSk.awrumukha),【形】滿臉淚水。assumocana,【中】流淚。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assu:assu(bya)
အႆု(ဗ်)
amarhi,kāmyhaso ni.
အနက္ထူးမရွိ၊ ပုဒ္ျပည့္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ နိပါတ္ပုဒ္။
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assu:assu(kri)
အႆု(ႀကိ)
suṇāti-.
သုဏာတိ-ၾကည့္။
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assu:assu(kri)
အႆု(ႀကိ)
atthi(2)-.
အတၳိ(၂)-ၾကည့္။
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assu:assu(na)
အႆု(န)
[asa+su,asa adhopatane,su,assu....assu napuṃsake.,ṭī.26va.asīyati khipīyatīti assu.ṇvādi.219.]
[အသ+သု၊ အသ အေဓာပတေန၊ သု၊ အႆု။...အႆု နပုံသေက။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆ဝ။ အသီယတိ ခိပီယတီတိ အႆု။ ဏြာဒိ။၂၁၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
assu:[nt.] tears.(ind.),a particle used in emphatic sense.(3rd.plu.Potential:) may be.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Assu,4 part.for Sk.svid (and sma?) see under su2.According to this view Fausbölls reading ken’assu at Sn.1032 is to be emended to kena ssu.(Page 91)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Assu,3 (indecl.) [Sk.sma] expletive part.also used in emphatic sense of “surely,yes,indeed" Sn.231 (according to Fausböll,but preferably with P.T.S.ed.as tayas su for tay’assu,cp.KhA 188); Vv 324 (assa v.l.SS) = VvA.135 (assū ti nipāta-mattaṁ).Perhaps we ought to take this assu3 together with the foll.assu4 as a modification of ssu (see su2).Cp.āsu.(Page 91)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Assu,2 is 3rd pl.pot.of atthi.(Page 91)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Assu,1 (nt.) [Vedic aśru,Av.asrū,Lith aszarà,with etym.not definitely clear:see Walde,Lat.Wtb.under lacrima] a tear Vin.I,87 (assūni pavatteti to shed tears); S.II,282 (id.); Dh.74; Th.2,496 (cp.ThA.289); KhA 65; DhA.I,12 (°puṇṇa-netta with eyes full of tears); II,98; PvA.125.

--dhārā a shower of tears DhA.IV,15 (pavatteti to shed).--mukha (adj.) with tearful face [cp.BSk.aśrumukha e.g.Jtm 3116] D.I,115,141; Dh.67; Pug.56; DA.I,284; PvA.39.--mocana shedding of tears PvA.18.(Page 91)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
assu:Let them be
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
assu:A tear
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASSU:[in]ý nghĩa "có thể
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASSU:[nt] nước mắt --dhārā [f] nước mắt như mưa --mukha [a] mặt đầy nước mắt --mocana [nt] chảy nước mắt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
assu:nước mắt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assu:အႆု (န)
[အသ+သု၊ အသ အေဓာပတေန၊ သု၊ အႆု။...အႆု နပုံသေက။ ဓာန္၊ဋီ။၂၆ဝ။ အသီယတိ ခိပီယတီတိ အႆု။ ဏြာဒိ။၂၁၉။]
မ်က္ရည္၊ မ်က္လုံးတို႔မွ ယိုစီးက်ေသာ အာေပါဓာတ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assu:အႆု (ႀကိ)

အတၳိ(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assu:အႆု (ႀကိ)

သုဏာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assu:အႆု (ဗ်)

အနက္ထူးမရွိ၊ ပုဒ္ျပည့္ကာမွ်ျဖစ္ေသာ နိပါတ္ပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
assu:အႆု (√အသ္)
ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
assu:အႆု (အ)
ပဒပူရဏနိပါတ္ပုဒ္။ အနက္မရွိေသာ နိပါတ္ပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
assu:အႆု (န)
မ်က္ရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,