Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
assādeti:[assāda 的 denom.] 品嘗味道,使(體會)味樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
assādeti:[assāda の denom.] 味わう,味楽せしむ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Assādeti,(ā + sad + e),嘗味,享受。 assādesi,【過】。(p48)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Assādeti,(ā+sad坐+e) (denom.fr.assāda),嘗味,享受(to taste)。assādesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
assādeti:assādeti(kri)
အႆာေဒတိ(ႀကိ)
[ā+sada+ṇe+ti]
[အာ+သဒ+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
assādeti:[ā + sad + e] tastes; enjoys.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Assādeti,[denom.fr.assāda] to taste S.II,227 (lābha-sakkārasilokaṁ); Vism.73 (paviveka-sukha-rasaṁ); DhA.I,318.(Page 91)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASSĀDETI:(ā+sad+e) nếm mùi vị,vui thích [aor] --esi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
assādeti:hân hoan,vui mừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
assādeti:အႆာေဒတိ (ႀကိ)
[အာ+သဒ+ေဏ+တိ]
သာယာ၏၊ ႏွစ္သက္၏၊ ျမတ္ႏိုး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
assādeti:အႆာေဒတိ (နာ)
သာယာ၏။ ႏွစ္သိမ့္ေစ၏။
အႆာေဒေႏၲာ၊ ႏွစ္သိမ့္ေစလ်က္။အႆာဒ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,