Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asi:m.[〃] 劍,刀.-camma 刀劍跟盾.-dhāra(是否應該是dhārā?) 刀劍的刃.-patta 劍葉 [地獄] .-lakkhaṇa 劍之占者,劍的吉兇徵兆.-loma 劍毛.-sūnā 屠殺(屠宰)場,屠舎.-sūla 劍尖.
パーリ語辞典 水野弘元著
asi:m.[〃] 剣,刀.-camma 刀と楯 (たて).-dhāra 刀の刃(は).-patta 剣葉 [地獄] .-lakkhaṇa 剣の占者.-loma 剣毛.-sūnā 屠殺場,屠舎.-sūla 剣尖.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asi:m.[〃] 剣,刀.-koṭṭa皮师,皮职人.-koṭṭha刀の鞘.-camma 刀と楯 (たて).-dhāra 刀の刃(は).-patta 剣葉树 .-patta-niraya 剣葉地獄.-patta-vana剣葉林[地狱].-māla剑戏.-lakkhaṇa 剣の占者.-loma 剣毛.-loma-purisa刀叶毛の人.-sūnā 屠殺場,屠舎.-sūnūpamā[-sūna-upamā]屠杀场の譬喻.-sūla 剣尖
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asi:m.[atthi の pr.2sg.]汝はある
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asi,【陽】 刀劍。 ~ggāhaka,【陽】 (國王的)捧劍者。 ~camma,【中】刀劍和盾。 ~dhārā,【陰】 刀劍的邊緣。 ~patta,【中】 刀劍的刀鋒。(p47)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asi,【陽】刀劍。asiggāhaka,【陽】(國王的)捧劍者。asicamma,【中】刀劍和盾。asidhārā,【陰】刀劍的邊緣。asipatta,【中】刀劍的刀鋒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asi:asi(pu)
အသိ(ပု)
[¿]
[¿]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asi:asi(pu)
အသိ(ပု)
[asa+i.asa khepane,asate khippateti asi.,ṭī.391.asīyati khipīyatīti asi.ṇvādi.7.]
[အသ+ဣ။ အသ ေခပေန၊ အသေတ ခိပၸေတတိ အသိ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၁။ အသီယတိ ခိပီယတီတိ အသိ။ ဏြာဒိ။၇။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asi:asi(kri)
အသိ(ႀကိ)
atthi-(2)-.
အတၳိ-(၂)-ၾကည့္။
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asi:[m.] sword.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asi,[Vedic asi,Av.aṁhū Lat.ensis] a sword,a large knife D.I,77 (= DA.I,222); M.II,99; A.I,48 = (asinā sīsaṁ chindante); IV,97 (asinā hanti attānaṁ); J.IV,118 (asi sunisito),184; V,45 (here meaning “sickle"),475 (asiñ ca me maññasi,probably faulty for either “āsiñ ca me" or “āsiñcam me"); Vism.201 (ñāṇâsi the sword of knowledge); PvA.253 (asinā pahaṭa).

--camma sword & shield Vin.II,192; A.III,93; J.VI,449.--tharu the hilt of a sword DhA.IV,66.--nakha having nails like swords Pgdp 29.--patta having sword-like leaves,with swords (knives) for leaves (of the sword-leaf-wood in Niraya,a late feature in the descriptions of Purgatory in Indian speculative Theology,see e.g.Mārk-aṇḍeyapurāṇa XII.24 sq.; Mhbhārata XII.321; Manu IV.90; XII.75; Scherman,Visionsliteratur pp.23 sq.) J.VI,250 (°niraya); PvA.221 (°vana); Sdhp.194.--pāsa having swords for snares (a class of deities) Miln.191.--māla (-kamma) sword-garland (-torture) J.III,178 (+sīsaṁ chindāpeti); Dāvs III,35.Preferable to interpretation “sword-dirt",see māla (mālā).--lakkhana “swordsign",i.e.(fortune-telling from) marks or a sword D.I,9; J.I,455.--loma having swords for hair S.II,257,cp.Vin.III,106.--sūna slaughter-house (so also B.Sk.asisūnā Divy 10,15; see further detail under “kāma" similes) Vin.II,26; M.I,130,143; A.III,97.--sūla a swordblade Th.2,488 (expld. at ThA.287 by adhikuṭṭanatthena,i.e.with reference to the executioner’s block,cp.also sattisūla).(Page 88)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
asi:A sword
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
asi:Thou art
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASI:[m] cây gươm,kiếm --ggāhaka [m] người mang gươm (của một vị vua) --camma [nt] gươm và áo giáp --paṭṭa [nt] lưỡi gươm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asi:အသိ (ႀကိ)

အတၳိ-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asi:အသိ (ပု)
[အသ+ဣ။ အသ ေခပေန၊ အသေတ ခိပၸေတတိ အသိ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၉၁။ အသီယတိ ခိပီယတီတိ အသိ။ ဏြာဒိ။၇။]
သန္လ်က္၊ ဓားလြယ္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asi:အသိ (ပု)
[¿]
အသိ-မည္ေသာ သစ္ပင္၊ ကုတ္ဟီးပင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asi:အသိ (ပ) (√အသ္+ဣ)
သန္လ်က္။ ဓား။
ဥကၡိတၱာသိက၊ မိုးေသာ သန္လ်က္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,