Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asesa,【形】 整個的,所有的。 asesaŋ,【副】 完全,完全地。(p47)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asesa,【形】整個的,所有的。asesaṁ,【副】完全,完全地。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
asesa: 無余的、完全地、徹底地
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asesa:asesa(ti)
အေသသ(တိ)
[na+sesa]
[န+ေသသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asesa:[adj.] entire; all.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asesa,(adj.) [a + sesa] not leaving a remnant,without a remainder,all,entire,complete Sn.2 sq.,351,355,500,1037 (= sabba Nd2 113).As °- (adv.) entirely,fully,completely Sn.p.141 (°virāga-nirodha); Miln.212 (°vacana inclusive statement).(Page 89)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASESA:[a] tròn đủ,không thiếu sót --saṃ [ad] đầy đủ,trọn vẹn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asesa:không thừa ra
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asesa:အေသသ (တိ)
[န+ေသသ]
အႂကြင္းမရွိ-အႂကြင္းမဲ့-အလုံးစုံ-ကုန္ေအာင္စုံ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asesa:အ-ေသသ (တိ)
အႂကြင္းမရွိေသာ။ အလံုးစံုေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,