Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asekkha,asekha m.[a-sekha.Sk.aśaiksa] 無学,阿羅漢.-adhipati无学增上.-dhamma无学法.-paññakkhandha无学の慧蕴.-puggala无学人.-phala无学果.-bala 無学力.-bhūmi无学地.-muni无学牟尼.-vimuttiñāṇakkhandha无学の解脱智蕴.-samādhi无学定.-samādhikkhandha无学の定蕴.-sammā-ājīva无学の正命.-sammā-kammanta无学の正业.-sammā-ñāṇa无学の正智.-sammādiṭṭhi无学の正见.-sammā-vācā无学の正语.-sammā-vāyama无学の正精进.-sammā-vimutti无学の正解脱.-sammā-saṅkappa无学の正思惟.-sammā-sati无学の正念.-sammā-samādhi无学の正定.-sīla无学の戒.-sīlakkhandha无学の戒蕴
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
asekkha:(asekha)無學者。即阿拉漢聖者。因為阿拉漢聖者對所應修、所應學之法,皆已圓滿,更無所應學,故稱為無學者。
《律註》中說:“已超越諸學法,住立於至上果,從此再也沒有更應當學的漏盡者,稱為無學者。"(Pr.A.45)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asekkha:asekkha(ti)
အေသကၡ(တိ)
[na+sekkha(kha).(2) asekkha+a]
[န+ေသကၡ(ခ)။ (၂) အေသကၡ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asekkha:[adj.] one who does not require any further training.(m.) an Arahant.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asekkha:asekha vô học,pháp vô học,bậc vô học,không cần học nữa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asekkha:အေသကၡ(တိ)
[န+ေသကၡ(ခ)။ (၂) အေသကၡ+အ]
(၁) (သိကၡာသုံးပါးကို) သင္ဆဲ-က်င့္ဆဲ-ျဖည့္ဆဲ-မဟုတ္ေသာ၊ သင္ျခင္း-က်င့္ျခင္း-ျဖည့္ျခင္း-ကိစၥမရွိေသာ၊ သိကၡာသုံးပါးကို က်င့္ၿပီးေသာ၊ သူ။ (အေသကၡျဖစ္ေသာ ဘုရား,ရဟႏၲာ,ပေစၥကဗုဒၶါ ပုလႅိဳလ္တို႔တည္း။ ထိုတြင္ ရဟႏၲပုဂၢိဳလ္သည္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အထံ၌ သီလစသည္ကို ျဖည့္က်င့္ၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္က်င့္ဖြယ္ မရွိေသာေၾကာင့္ ''သိကၡိတအေသကၡ''မည္၏။ ဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္သိ၍ ျဖည့္က်င့္ၿပီးျဖစ္ရကား အျခားသူထံ၌ နည္းခံ၍ က်င့္ဖြယ္ မလိုေသာေၾကာင့္ ''အသိကၡိတအေသကၡ''မည္၏)။ (၂) အေသကၡျဖစ္ေသာ၊ တရား။ (က) အေသကၡပုဂၢိဳလ္-တို႔၏-ဥစၥာ-သႏၲာန္၌-ျဖစ္ေသာ၊ တရား။ (ခ) သင္ဆဲ,ျဖည့္က်င့္ဆဲမဟုတ္ေသာ၊ ေနာက္ထပ္သင္ဖြယ္,ျဖည့္က်င့္ဖြယ္ မလိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ သႏၲာန္၌ သင္ၿပီး ျဖည့္က်င့္ၿပီး အေနအားျဖင့္ ဥပါဒ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ၊ တရား။ (ဂ) ႀကီးပြါးတိုးတက္ေသာ ေသကၡျဖစ္ေသာ၊ တရား။ (ဤ(၂)အနက္၌ ယွဉ္ေဖာ္ယွဉ္ဖက္ တရားႏွင့္ တကြ သီလကၡႏၶစေသာ အရဟတၱဖိုလ္တရားတို႔ကို၎,ဝိမုတၱိဉာဏဒႆနကၡႏၶမည္ေသာ ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္စသည္တို႔ကို၎ အေသကၡဟု ေခၚသည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asekkha:အေသကၡ (ပ)
သိကၡာသံုးပါး က်င့္ၿပီးေသာ သူ။ ရဟႏၲာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asekkha:အေသကၡ (တိ)
က်င့္ဆဲ မဟုတ္ေသာ။ သင္ျခင္းကိစၥ မရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,