Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asaraṇa:n.[a-sarṇa] 無歸依所,不歸依.
パーリ語辞典 水野弘元著
asaraṇa:n.[a-sarṇa] 無帰依所,不帰依.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asaraṇa:n.[a-saraṇa] 無帰依所,不帰依.asaraṇī-bhūta無帰依者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asaraṇa,【形】 無助的。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asaraṇa,【形】無助的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asaraṇa:asaraṇa(na)
အသရဏ(န)
[na+saraṇa]
[န+သရဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asaraṇa:[adj.] helpless.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASARAṆA:[a] không nơi nương nhờ,không có quy y (người vô đạo)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asaraṇa:အသရဏ (န)
[န+သရဏ]
(၁) မေအာက္ေမ့ႏိုင္-သတိမရ-ေမ့ေလ်ာ့-ျခင္း။ (တိ) (၂) ေအာက္ေမ့ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ၊ သတိမရ-ေမ့ေလ်ာ့-ေသာ၊ သူ။ (၃) ေဘးအႏၲရာယ္ကို-မဖ်က္ဆီး-မကာကြယ္-တတ္ေသာ၊ ကိုးကြယ္အားထားရာ အားကိုးစရာ-မဟုတ္ေသာ၊ သူ။ (၄) ကိုးကြယ္အားထားရာ-အားကိုးစရာ-မရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asaraṇa:အသရဏ (န)
သတိ မရွိျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asaraṇa:အသရဏ (န)
ကိုးကြယ္ရာ မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,