Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asappurisa:m.[a-sappurisa] 不善士,非善士,不正之士.
パーリ語辞典 水野弘元著
asappurisa:m.[a-sappurisa] 不善士,非善士,不正の士.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asappurisa:m.[a-sappurisa] 不善士,非善士,不正の士,恶知识.-dāna非善士施[五种].-dhamma不善士法.-bhūmi不善士地.-saṁsena恶知识に亲近すること
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asappurisa,【陽】 壞人。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asappurisa,【陽】不善士,壞人。Asappuriso bhikkhave akataññū hoti akatavedī.Asabbhi h’etaṁ bhikkhave upaññātaṁ yadidaṁ akataññutā akataveditā.Kevalā esā bhikkhave asappurisabhūmi yadidaṁ akataññutā akataveditā.(比丘們!不善士是不報恩、不知恩。諸比丘!確實,此卑劣的被認為不報恩、不知恩者。諸比丘!這全然不善士地,即是不報恩、不知恩。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asappurisa:asappurisa(pu)
အသပၸဳရိသ(ပု)
[na+sappurisa]
[န+သပၸဳရိသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asappurisa:[m.] a wicked person.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asappurisa,[a + sappurisa,cp.asat] a low,bad or unworthy man M.III,37; SnA 479 (= anariya Sn.664).(Page 87)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASAPPURISA:[m] người ác đức,kẻ bất lương
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asappurisa:phi chân nhân,phi hiền sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asappurisa:အသပၸဳရိသ (ပု)
[န+သပၸဳရိသ]
သူေတာ္ေကာင္းမဟုတ္ေသာ-ယုတ္မာေသာ-ယုတ္ညံ့ေသာ-သူ၊ သူယုတ္၊ လူယုတ္မာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asappurisa:အ-သပၸဳရိသ (ပ)
သူယုတ္မာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,