Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asampajañña:n.[a-sampajañña] 不正知.
パーリ語辞典 水野弘元著
asampajañña:n.[a-sampajañña] 不正知.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asampajañña:asampajañña(na)
အသမၸဇည(န)
[(1) na+sampajañña.sampajaññapaṭipakkhaṃ asampajaññaṃ.dī,ṭī,3.181.aṃ,ṭī,2.64-5.(2) asampajāna+ṇya.na sampa jānātīti asampajāno,tassa bhāvo asampajaññaṃ.aṃ,ṭī,1.115.]
[(၁) န+သမၸဇည။ သမၸဇညပဋိပကၡံ အသမၸဇညံ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၈၁။ အံ၊ဋီ၊၂။၆၄-၅။ (၂) အသမၸဇာန+ဏ်။ န သမၸ ဇာနာတီတိ အသမၸဇာေနာ၊ တႆ ဘာေဝါ အသမၸဇညံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၁၁၅။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asampajañña,(nt.) [a + sampajañña] lack of intelligence D.III,213; Dhs.390,1061,1162,1351.(Page 88)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asampajañña:thiếu tỉnh giác,bất tỉnh giác,sự bất tỉnh giác,sự vô giác tỉnh,không lương tri
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asampajañña:အသမၸဇည (န)
[(၁) န+သမၸဇည။ သမၸဇညပဋိပကၡံ အသမၸဇညံ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၈၁။ အံ၊ဋီ၊၂။၆၄-၅။ (၂) အသမၸဇာန+ဏ်။ န သမၸ ဇာနာတီတိ အသမၸဇာေနာ၊ တႆ ဘာေဝါ အသမၸဇညံ။ အံ၊ဋီ၊၁။၁၁၅။]
(၁) ေကာင္းစြာ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္-သမၸဇဉ္-၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ တရား၊ အဝိဇၨာ၊ ေမာဟ။ (၂) ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ မသိတတ္ေသာ တရား၏အျဖစ္၊ မသိျခင္း၊ မဆင္ျခင္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asampajañña:အ-သမၸဇည (န)
ပညာအဆင္အျခင္ မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,