Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asamāhita:a.[a-samāhita] 無定的,不寂靜的,不得定的.
パーリ語辞典 水野弘元著
asamāhita:a.[a-samāhita] 無定の,不寂静の,不得定の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asamāhita,【形】 不組成的。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asamāhita,(a無+samāhita等引),【形】沒有定(三摩呬多)的,非等引的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asamāhita:asamāhita(ti)
အသမာဟိတ(တိ)
[na+samāhita]
[န+သမာဟိတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asamāhita:[adj.] not composed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asamāhita,(adj.) [a + samāhita] not composed,uncontrolled,not firm It.113 (opp.susamāhita); Dh.110,111; Pug.35.(Page 88)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASAMĀHITA:[a] không bình tĩnh,không trang nghiêm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asamāhita:sự không định tỉnh,không định tỉnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asamāhita:အသမာဟိတ (တိ)
[န+သမာဟိတ]
(က) ေကာင္းစြာ မတည္ၾကည္ေသာ၊ ဥပစာရသမာဓိ,အပၸနာသမာဓိ-မွ ကင္းေသာ၊ သူ။ (ခ) (ပါတိေမာကၡသံဝရ-စေသာ သီလတို႔၌) ေကာင္းစြာမတည္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asamāhita:အ-သမာဟိတ (တိ)
မတည္ၾကည္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,