Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asabbha:,asabbhi a.[a-sabbha<sabhā] [不-集會裁判] 無作法的,卑微低賤的.asabbhi-kāraṇa 卑劣(或有罪)的行為.-rūpa 卑(下低)俗的.-jātika 卑賤階級的.
パーリ語辞典 水野弘元著
asabbha:,asabbhi a.[a-sabbha<sabhā] 無作法の,卑しき.asabbhi-kāraṇa 不劣の行為.-rūpa 卑俗の.-jātika 不賎階級の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asabbha,asabbhi a.[a-sabbha<a-sabhā] 無作法の,卑しき.-kāraṇa 不劣の行為.-rūpa 卑俗の.-jātika 不賎階級の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asabbha,【形】 無禮的,惡劣的。 【中】 粗俗的語言。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asabbha,【形】無禮的,惡劣的。【中】粗俗的語言。vācaṁ abhāsi pharusaṁ asabbhaṁ﹐他曾說粗惡話、粗話。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asabbha:asabbha(ti)
အသဗ႓(တိ)
[(ka) asabbhi+ṇya.(kha) na+sabbha (=sabhā+ṇya)]
[(က) အသဗ႓ိ+ဏ်။ (ခ) န+သဗ႓ (=သဘာ+ဏ်)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asabbha:[adj.] impolite; vile.(nt.) vulgar language.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asabbha,(adj.) [a + sabbha,i.e.*sabhya cp.sabhā & in meaning court:courteous,hof:hoflich etc.] not belonging to the assembly-room,not consistent with good manners,impolite,vile,low,of base character J.III,527 (mātugāma); Dh.77 = J.III,367 = Th.1,994; Miln.221; DhA.I,256; ThA.246 (akkhi).Cp.next.-- Note.Both sabbha and sabbhin occur only in the negative form.(Page 87)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASABBHA:[a] vô lễ độ,đê hèn [nt] tiếng nói của phường đê tiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asabbha:အသဗ႓(တိ)
[(က) အသဗ႓ိ+ဏ်။ (ခ) န+သဗ႓ (=သဘာ+ဏ်)]
(၁) ယုတ္မာေသာ၊ သူ။ (၂) သူယုတ္တို႔၌ ျဖစ္ေသာ၊ အကုသိုလ္တရား။ (၃) သူယုတ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းအစည္းအေဝး၌-သူေတာ္ေကာင္း ပရိသတ္၌-မေကာင္းေသာ-ေျပာဆိုျခင္းငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ-စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asabbha:အ-သဗ႓ (အ+သဘာ+ယ)
သဘင္၌ မဝင္ဆံ့သည္။ မယဥ္ေက်း မဖြယ္ရာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,