Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asaṅkhata:a.n.[a-saṅkhata,Sk.asaṃskṛta] 無為的,不被為作(造作)的; 無為.
パーリ語辞典 水野弘元著
asaṅkhata:a.n.[a-saṅkhata,Sk.asaṃskṛta] 無為の,為作されざる; 無為.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asaṅkhata:a.n.[a-saṅkhata,Sk.asaṁskṛta] 無為の,為作されざる; 無為.-gāmi-magga無為に至る道.-nibbāna-dhātu無為の涅槃界.-pura無為城.-lakkhaṇa無為相
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asaṅkhata,【形】 無條件的,無準備的。 ~dhātu,【陰】 無條件的境界。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asaṅkhata,【形】無條件的,無準備的,無為的。asaṅkhatadhātu,【陰】無條件的境界。S.43.12./IV,362.:“rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo-- idaṁ vuccati,bhikkhave,asaṅkhataṁ."(貪欲滅盡、瞋恚滅盡、愚癡滅盡,諸比丘!此稱為‘無為’。) A.3.47./I,152.:Na uppādo paññāyati,na vayo paññāyati,na ṭhitassa aññathattaṁ paññāyati.Imāni kho,bhikkhave,tīṇi asaṅkhatassa asaṅkhatalakkhaṇānī"ti.(生不出現,滅不出現,變動不出現。諸比丘!此等三者,是無為之無為相。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asaṅkhata:asaṅkhata(ti)
အသခၤတ(တိ)
[na+saṅkhata]
[န+သခၤတ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
asaṅkhata:The 'Unformed,Unoriginated,Unconditioned' is a name for Nibbāna,the beyond of all becoming and conditionality.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asaṅkhata:[adj.] unconditioned; unprepared.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASAṄKHATA:[a] vô vi,không nguyên nhân để cung cấp,không tạo tác --dhāṭu [f] trạng thái vô vi,hay không có sự cấu tạo
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asaṅkhata:vô vi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asaṅkhata:အသခၤတ (တိ)
[န+သခၤတ]
အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ ညီၫြတ္ေပါင္းဆုံ၍-မျပဳျပင္အပ္-မစီရင္အပ္-မျဖစ္ေစအပ္-ေသာ၊ တရား၊ အသခၤတ တရား၊ နိဗၺာန္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asaṅkhata:အ-သခၤတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အ+သံ√ကရ္+တ)
မျပဳျပင္ မစီရင္အပ္သည္။ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ အေၾကာင္းတရားတို႔ မျပဳျပင္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,