Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asaṅkhāra:m.[a-saṅkhāra] 無作,無行,無為.-parinibbāyin 無行般涅槃(者).
パーリ語辞典 水野弘元著
asaṅkhāra:m.[a-saṅkhāra] 無作,無行.-parinibbāyin 無行般涅槃.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asaṅkhāra:asaṅkhāra(ti)
အသခၤါရ(တိ)
[na+saṅkhāra]
[န+သခၤါရ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asaṅkhāra:không cần trợ dẫn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asaṅkhāra:အသခၤါရ (တိ)
[န+သခၤါရ]
(၁) သခၤါရကၡႏၶာမရွိေသာ။ (၂) အေၾကာင္းမရွိေသာ။ (၃) တိုက္တြန္းျခင္း-အားထုတ္ျခင္း-လုံ႔လ-ပေယာဂ-သခၤါရ-မရွိေသာ။ အသခၤါရပရိနိဗၺာယီ,အသခၤါရိက-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asaṅkhāra:အ-သခၤါရ (ပ) (အ+သံ√ကရ္+ဏ)
မျပဳျပင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,