Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asañña:a.[a-sañña] 無想的.-bhava 無想者.-satta 無想有情.
パーリ語辞典 水野弘元著
asañña:a.[a-sañña] 無想の.-bhava 無想者.-satta 無想有情.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asañña:a.[a-sañña] 無想の.-bhava 無想者.-satta 無想有情.asaññā samāpatti无想定
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asañña,asaññī,【形】 無意識的。 ~bhava,【陽】 無意識的空間。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asañña,﹐asaññī,【形】無意識的。asaññabhava,【陽】無意識的空間。asaññāsattā devā﹐無想有情天。Asaññasattāyatanaṁ,無想有情處(無想天)。修無想定的方法是,從第四禪出定後,修厭離名法的方法(離名行nāmavirāga bhāvanā),不斷作意‘dhī nāma,dhī nāma’(名法是可厭的,名法是可厭的),直到證得無想定。《俱舍論》:「無想定,為求解脫厭壞於想,以‘出離想’作意為先,而得證入。」(T29.401.2)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asañña:asañña(ti)
အသည(တိ)
[na+saññā]
[န+သညာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asañña:[adj.] unconscious.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asañña,(adj.) [a + saññā] unconscious,°sattā unconscious beings N.of a class of Devas D.I,28 (cp.DA.I,118 and BSk.asaṁjñika-sattvāḥ Divy 505).(Page 87)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASAÑÑA:asaññī [a] vô tưởng --bhava cõi trời vô tưởng --ṭa (na+saṃyaṭa) không chế ngự được,không điều độ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asañña:အသည (တိ)
[န+သညာ]
(က) (အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ) သညာမရွိေသာ၊ (တရား)။ (ခ) သညာ-သညာအဦးျပဳေသာ နာမကၡႏၶာေလးပါး-မရွိေသာ၊ သူ၊ အသညသတိျဗဟၼာ။ အသညသတၱ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asañña:အ-သည (တိ) (အ+သံ√ဉာ+ကြိ)
မသိတတ္သည္။ သိတတ္ေသာ အာ႐ံု မရွိသည္။ အမွတ္သညာ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,