Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asāta:a.[a-sāta,Sk.aśāta] 不可意的(不合意的,討厭的),不(愉)快的(不舒適的).
パーリ語辞典 水野弘元著
asāta:a.[a-sāta,Sk.aśāta] 不可意なる,不快の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
asāta:a.[a-sāta,Sk.aśāta] 不可意なる,不快の.-rūpa不悦色,不快な样子
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asāta,【形】 不愉快的。 【中】 痛苦,苦楚。(p46)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asāta,【形】不愉快的。【中】痛苦,苦楚。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
asāta: 不可意
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asāta:asāta(ti)
အသာတ(တိ)
[na+sāta]
[န+သာတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asāta:[adj.] disagreeable.(nt.) pain; suffering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asāta,(adj.) [a + sāta,Sk.aśāta,Kern’s interpretation & etymology of asāta at Toev.s.v.p.90 is improbable] disagreeable Vin.I,78 (asātā vedanā,cp.asātā vedanā M Vastu I 5); Sn.867; J.I,288,410; II,105; Dhs.152,1343.(Page 88)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASĀTA:[a] không bằng lòng [nt] sự đau đớn,sự khổ não
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
asāta:sự bất an,buồn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asāta:အသာတ (တိ)
[န+သာတ]
သာယာအပ္ေသာ သေဘာမရွိ-မသာယာအပ္-ေသာ၊ သာယာဖြယ္မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asāta:အ-သာတ (တိ)
မသာယာအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,