Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
asāra:n.a.,asāraka a.[a-sāra,a-sāraka] 不實,不堅實,非精髄; 無價値的,不實的.
パーリ語辞典 水野弘元著
asāra:n.a.,asāraka a.[a-sāra,a-sāraka] 不実,不堅実,非精髄; 価値なき,不実の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Asāra,【形】 無價值的,無樹液的,徒然的。(p47)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Asāra,【形】無價值的,無樹液的,徒然的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
asāra:asāra(ti)
အသာရ(တိ)
[na+sāra]
[န+သာရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
asāra:[adj.] worthless; sapless; vain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Asāra,(n.adj.) [a + sāra] that which is not substance,worthlessness; adj.worthless,vain,idle Sn.937 (= asāra nissāra sārâpagata Nd1 409); Dh.11,12 (cp.DhA.I,114 for interpretation).(Page 88)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ASĀRA:[a] vô giá trị (vật không có lõi),vô ích,không sanh sản
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
asāra:အသာရ (တိ)
[န+သာရ]
(၁) အႏွစ္သာရမရွိေသာ၊ အႏွစ္မဲ့ေသာ။ (၂) အႏွစ္-မဟုတ္ေသာ၊ အကာျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asāra:အ-သာရ (ပ)
အႏွစ္မရွိျခင္း။ အကာ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
asāra:အ-သာရ (တိ)
အႏွစ္မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,