Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
aru:n.,aruka m.[Sk.aruḥ] 傷,瘡.-kāya 瘡身,穢身.
パーリ語辞典 水野弘元著
aru:n.,aruka m.[Sk.aruḥ] 傷,瘡.-kāya 瘡身,穢身.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aru:n.,aruka m.[Sk.aruḥ] 傷,瘡.-kāya 瘡身,穢身.-gatta受伤の身体
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aru,【中】 Arukā,【陰】 舊傷口,痛處。 ~kā ya,【陽】 許多痛處。~pakka,【形】腐爛的痛處。(p40)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aru,【中】arukā,【陰】舊傷口,痛處。arukāya,【陽】許多痛處。arupakka,【形】腐爛的痛處。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aru:aru(na)
အ႐ု(န)
[ara+u.ara gamane,u,aru.,ṭī.324.]
[အရ+ဥ။ အရ ဂမေန၊ ဥ၊ အ႐ု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aru:[nt.] an old wound; a sore.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aru,(nt.) [Vedic aruḥ,unknown etym.] a wound,a sore,only in cpds.:°kāya a heap of sores M.II,64 = Dh.147 = Th.1,769 (= navannaṁ vaṇamukhānaṁ vasena arubhūta kāya DhA.III,109 = VvA.77); °gatta (adj.) with wounds in the body M.I,506 (+ pakka-gatta); Miln.357 (id); °pakka decaying with sores S.IV,198 (°āni gattāni); °bhūta consisting of wounds,a mass of wounds VvA.77 = DhA.III,109.(Page 78)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
aru:A wound
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ARU:[nt] arukā [f] vết thương cũ,sự đau nhức,chỗ bị thương --kāya [m] nhiều sự đau đớn --pakka [a] suy đồi vì đau khổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aru:အ႐ု (န)
[အရ+ဥ။ အရ ဂမေန၊ ဥ၊ အ႐ု။ ဓာန္၊ဋီ။၃၂၄။]
အနာ၊ အမာ၊ အနာေဆြး၊ အနာေဟာင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aru:အ႐ု (န)
အနာ။ အမာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,