Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ariyasāvaka:ariyasāvaka(ti)
အရိယသာဝက(တိ)
[ariya+sāvaka.thī-nitea ariyasāvikā]
[အရိယ+သာဝက။ ထီ-၌ အရိယသာဝိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ariyasāvaka:[m.] disciple of the noble ones.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ariyasāvaka:bậc thánh đệ tử
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ariyasāvaka:အရိယသာဝက (တိ)
[အရိယ+သာဝက။ ထီ-၌ အရိယသာဝိကာ]
(က) အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္။ (ခ) အရိယာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္။ (၁) ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔သည္ အရိယာပုဂၢိဳလ္သာ ဟုတ္၍ တပည့္သာဝကမဟုတ္ၾက။ (၂) မဂ္ဖိုလ္ မရေသးေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဒါယကာမ်ားသည္ သာဝကသာဟုတ္၍ အရိယာမဟုတ္။ (၃) ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူတို႔သည္ အရိယာလည္း မဟုတ္,သာဝကလည္းမဟုတ္။ (၄) မဂ္ဖိုလ္ ရရွိၿပီးေသာ ရဟန္း သံဃာမ်ားသည္ အရိယာလည္းဟုတ္၏၊ သာဝကလည္းဟုတ္၏။ ဤသို႔ ေလးခ်က္ခြဲၿပီး ေနာက္တဖန္ ''ခႏၶာ အာယတန စသည္တို႔ကို ၾကားနာၿပီး ဝိပႆနာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္ၿပီး၍ သုတရွိေသာ အရိယသာဝက''ဟု အထူးဆိုရာ၌ကား ၎သုတ-ရွိေသာ လူ ရဟန္းအားလုံးကို အရိယသာဝကဟု ေခၚႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ariyasāvaka:အရိယ-သာဝက (ပ)
ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္။ အရဟတၱဖိုလ္ရၿပီးေသာ တပည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,