Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Ariyamagga:聖道,(阿毘達磨中,有時只作magga),指證見涅盤,同時拔除「結」或「煩惱」的道心剎那。(i)藉由預流道(sotapatti-magga),成為須陀含,它斷除我見、疑、戒禁取見。(ii)藉由一來道(sakadāgāmi-magga),成為斯陀含,它薄弱欲貪和瞋。(iii)藉由不還道(anāgāmi-magga),成為阿那含,它徹底斷除欲貪和瞋。[59](iv)藉由阿羅漢道(arahatta-magga),成為阿羅漢,它進一步斷除五上分結:色貪、無色貪、慢、掉舉、無明。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ariyamagga:ariyamagga(pu)
အရိယမဂၢ(ပု)
[ariya+magga]
[အရိယ+မဂၢ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ariyamagga:[m.] the path to attain higher wisdom.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ariyamagga:thánh đạo,con đường cao thượng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ariyamagga:အရိယမဂၢ(ပု)
[အရိယ+မဂၢ]
(၁) အရိယမဂ္၊ ဘုရားအစရွိေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္-တို႔သည္ သြားအပ္ေသာ-တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ-လမ္းခရီး-က်င့္စဉ္တရား။ (၂) အရိယမဂ္၊ နတ္ျပည္ခရီး။ အရိယမဂၢါဝရ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ariyamagga:အရိယ-မဂၢ (ပ)
ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သြားရာခရီး။ အရိယမဂ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,