Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
arañña:n.[Sk.araṇya<araṇa] 阿蘭若,阿練若,林野,閑林,空關處,遠離村落(莊)之場所.
パーリ語辞典 水野弘元著
arañña:n.[Sk.araṇya<araṇa] 阿蘭若,阿練若,林野,閑林,空関処,人里はなれた所.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
arañña:n.[Sk.araṇya<araṇa] 阿蘭若,阿練若,林野,閑林,空関処,人里はなれた所,林园 .-āyatana森林处.-ṭṭha阿兰若物(存在).-pavana阿兰若林.-vanapattha闲林の静居.-vāsin阿兰若住者.-saññā林想
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
arañña:林野。即遠離村莊市鎮的山林、荒郊、野外。古音譯為阿蘭若、阿練若等。
有住林野習慣的比庫則稱為“林野住者”(āraññika)。
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
arañña:林野, 阿蘭若,阿練若,阿練茹
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Arañña,【中】 森林。 ~ka,【形】屬於森林的,生活在森林的。 ~gata,【形】到森林去。 ~vāsa,【陽】在森林的居所。 ~vihāra,【陽】叢林寺院。 ~āyatana,【中】 常到森林的地方。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Arañña,(Vedic araṇya; from araṇa(遠離的、偏僻的),+ya抽象名詞),【中】曠野,林野,森林(forest不精確)( wilderness,open field,the great outdoors);音譯:阿蘭若、阿練若。泰語︰pa(第三聲)或aran。Vin.III,46.(cf.Vism.72.):Pārā.III,46.︰Araññaṁ nāma ṭhapetvā gāmañca gāmūpacārañca avasesaṁ araññaṁ nāma.(曠野:村及村的邊界之外,剩下者名叫‘曠野’。) Vibh.(p.251.):“Araññan”ti nikkhamitvā bahi indakhīlā sabbametaṁ araññaṁ(阿蘭若︰離開帝柱之外,一切都為‘阿蘭若’。)Samantapāsādikā(p.301.):“āraññakaṁ nāma senāsanaṁ pañcadhanusatikaṁ pacchiman”ti.(五百弓(一弓約四肘長)之外的坐臥處,名為‘阿蘭若’。) araññaka,【形】曠野的,森林的,生活在森林的。araññagata,【形】到森林去。araññavāsa,【陽】在曠野的居所。araññavihāra,【陽】獨住曠野。araññāyatana,【中】曠野處。--āyatana a forest haunt Vin II.201; S II.269; J I.173; VvA 301; PvA 54,78,141.--kuṭikā a hut in the forest,a forest lodge.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
arañña:arañña(na)
အရည(န)
[(1) ara+añña.ara gamane,añño,araññaṃ.,ṭī.536.arīyategamyateti araññaṃ,vanaṃ.ṇvādi.51.aratigacchati migasamūto etthāti araññaṃ.apa,ṭṭha,2.1va4.(2) ā+ranja+ṇya.āsamantato rajjanti tattha...sappurisāti araññaṃ.apa,ṭṭha,2.1va4.(3) na+rāja.natthi rājā catthāti araññaṃ.,ṭī,sya.536.jā,ṭṭha,5.75- .(araṇya-saṃ)]
[(၁) အရ+အည။ အရ ဂမေန၊ အေညာ၊ အရညံ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ အရီယေတဂမ်ေတတိ အရညံ၊ ဝနံ။ ဏြာဒိ။၅၁။ အရတိဂစၧတိ မိဂသမူေတာ ဧတၳာတိ အရညံ။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၄။ (၂) အာ+ရႏၨ+ဏ်။ အာသမႏၲေတာ ရဇၨႏၲိ တတၳ...သပၸဳရိသာတိ အရညံ။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၄။ (၃) န+ရာဇ။ နတၳိ ရာဇာ စတၳာတိ အရညံ။ ဓာန္၊ဋီ၊သ်။၅၃၆။ ဇာ၊႒၊၅။၇၅-ႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။ (အရဏ်-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
arañña:[nt.] forest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Arañña,(nt.) [Vedic araṇya; from araṇa,remote,+ ya.In the Rig V.araṇya still means remoteness (opp.to amā,at home).In the Ath V.it has come to mean wilderness or forest.Connected with ārād and āre,remote,far from].forest D.I,71; M.I,16; III,104; S.I,4,7,29,181,203 (mahā); A.I,60 (°vanapatthāni); II,252; III,135,138; Sn.39,53,119; Dh.99,329,330; It.90; Vv 567; Ps.I,176.[The commentators,give a wider meaning to the word.Thus the O.C.(Vin.III,46,quoted Vism.72 & SnA 83) says every place,except a village and the approach thereto,is arañña.See also Vin.III,51; DA.I,209; PvA.73; VvA.249; J.I,149,215; II,138; V,70].

--āyatana a forest haunt Vin.II,201; S.II,269; J.I,173; VvA.301; PvA.54,78,141.--kuṭikā a hut in the forest,a forest lodge S.I,61; III,116; IV,116,380; DhA.IV,31 (as v.l.; T.has °kuṭi).--gata gone into the forest (as loneliness) M.I,323; A.III,353; V,109 sq.,207,323 sq.--ṭhāna a place in the forest J.I,253.--vāsa a dwelling in the forest,a hermitage J.I,90.--vihāra living in (the) loneliness (of the forest) A.III,343 sq.(Page 76)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Arañña:Four great Araññas are often mentioned in literature (E.g.,M.i.378).They had once been the sites of very populous and prosperous kingdoms,but had later been destroyed by the gods because of offences committed by their kings against holy men.

The four Mahā Araññas are:Dandaka°,Kālinga°,Mejjha°,and Mātanga°.

Details of these are found under each respective name.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ARAÑÑA:[nt] rừng --ka [a] thuộc về rừng --vāsa [m] chỗ ở trong rừng --vihāra [m] chùa trong rừng --āyaṭana [nt] chỗ thường lai vãng trong rừng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
arañña:khu rừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
arañña:အရည (န)
[(၁) အရ+အည။ အရ ဂမေန၊ အေညာ၊ အရညံ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၆။ အရီယေတဂမ်ေတတိ အရညံ၊ ဝနံ။ ဏြာဒိ။၅၁။ အရတိဂစၧတိ မိဂသမူေတာ ဧတၳာတိ အရညံ။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၄။ (၂) အာ+ရႏၨ+ဏ်။ အာသမႏၲေတာ ရဇၨႏၲိ တတၳ...သပၸဳရိသာတိ အရညံ။ အပ၊႒၊၂။၁ဝ၄။ (၃) န+ရာဇ။ နတၳိ ရာဇာ စတၳာတိ အရညံ။ ဓာန္၊ဋီ၊သ်။၅၃၆။ ဇာ၊႒၊၅။၇၅-ႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။ (အရဏ်-သံ)]
(၁) ေတာ၊ ေတာအုပ္။ (၂) ေတာ၊ ေတာေက်ာင္း (ေဇတဝန္ေက်ာင္း)။ (၃) ဥယ်ာဉ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arañña:အရည (န) (အရဏ+ယ)
ေတာ။ ၿမိဳင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,