Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
arūpa:a.[a-rūpa] 非色的,無色的.-dhātu 無色界.-bhava 無色有.-rāga 無色貪.-āvacara 無色行,無色界.-saññin 有無色想的.
パーリ語辞典 水野弘元著
arūpa:a.[a-rūpa] 非色の,無色の.-dhātu 無色界.-bhava 無色有.-rāga 無色貪.-āvacara 無色行,無色界.-saññin 無色想ある.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
arūpa:a.[a-rūpa] 非色の,無色の.-ārammaṇa-sukha无色所缘乐.-kammaṭṭhāna非色の业所.-kāyika deva无色身天.-jīvi-tindriya非命根色.-taṇhā无色爱[三爱の一].-dhātu 無色界.-bhava 無色有.-rāga 無色貪.-vavatha-bhāva无色分别态.-avacara 無色行,無色界.-saññin 無色想ある.-santati非色相续.-samāpatti无色等至
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Arūpa,【形】 無形的,無實體的,沒有本質的,無色的。 ~kāyika,【形】 無色眾,屬於無形的眾生。 ~bhava,【陽】無色生,無形的存在。 ~loka,【陽】 無色界,無形的世界。 arūpāvacara,【形】 屬於無色界的。(p40)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Arūpa,(a +rūpa),【形】無形的、無實體的、無色的(without form or body,incorporeal)。arūpakāyika,【形】無色衆、無形的衆生(belonging to the group of formless beings)。arūpabhava,【陽】無色生,無形的存在。arūpaloka,【陽】無色界,無形的世界。arūpāvacara,【形】無色界的(the realm or world of Formlessness)。arūpavacarabhūmi﹐無色界地(包括:非想非非想處地 n’evasaññān’āsaññā-yatanabhūmi、無所有處地ākiṇcaññāyatanabhūmi、識無邊處地viññāṇañcāyatanabhūmi、空無邊處地 ākāsānañcāyatanabhūmi)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
arūpa:arūpa(na)
အ႐ူပ(န)
[na+rūpa]
[န+႐ူပ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
arūpa:[adj.] formless; incorporeal; non-substantial.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Arūpa,(adj.) [a + rūpa] without form or body,incorporeal,D.I,195 sq.; III,240; Sn.755; It.62; Sdhp.228,463,480.See details under rūpa.

--âvacara the realm or world of Formlessness,Dhs.1281--1285; Ps.I,83 sq.,101.--kāyika belonging to the group of formless beings Miln.317 (devā).--ṭhāyin standing in or being founded on the Formless It.62.--taṇhā “thirst" for the Formless D.III,216.--dhātu the element or sphere of the Incoporeal (as one of the 3 dhātus rūpa°,arūpa°,nirodha°; see dhātu) D.III,215,275; It.45.--bhava formless existence D.III,216.--loka the world of the Formless,Sdhp.494.--saññin not having the idea of form D.II,110; III,260; Exp.I.252.(Page 78)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ARŪPA:[a] vô sắc,không hình tướng,không có thể xác --kāyika [a] thuộc về chúng sanh vô sắc tướng --bhava [m] cảnh giới vô sắc --loka [m] vô sắc giới --pāvacara [a] thuộc về cảnh giới vô sắc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
arūpa:vô sắc,phi sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
arūpa:အ႐ူပ (န)
[န+႐ူပ]
(၁) ႐ုပ္မဟုတ္ေသာ-႐ုပ္မွတစ္ပါးေသာ-တရား၊ (က) (နာမကၡႏၶာေလးပါး,နိဗၺာန္-ဟူေသာ) နာမ္တရား။ (ခ) အ႐ူပါဝစရစိတ္,ေစတသိက္တည္းဟူေသာ) အ႐ူပါဝစရတရား၊ အ႐ူပဘဝ။ (ဂ) အ႐ူပသမာပတ္။ (ဃ) အ႐ူပပဋိသေႏၶ။ (င) အ႐ူပစ်ာန္။ (စ) အ႐ူပတဏွာ၊ အ႐ူပရာဂ။ (ဆ) ကသိုဏ္း႐ုပ္နိမိတ္-ကသိုဏ္း႐ုပ္အာ႐ုံ-မဟုတ္ေသာ အာ႐ုံ၊ အဇၩတၱ (ခႏၶာကိုယ္ ကာယမွ) ကသိုဏ္း႐ုပ္ မဟုတ္ေသာ အာ႐ုံ၊ (ေကာင္းကင္ပညတ္စေသာ အာ႐ုံေလးပါး)။ (၂) ႐ုပ္မရွိရာျဖစ္ေသာ ဘုံ၊ အ႐ူပဘုံ။ (၃) ႐ုပ္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အ႐ူပပုဂၢိဳလ္။ (တိ) (၄) ႐ုပ္သေဘာကို လြန္ေျမာက္-ေဖာက္ျပန္ျခင္းမရွိ-အသြင္သဏၭာန္မရွိ-အေၾကာင္းတရားမရွိ-ေသာ၊ တရား၊ နိဗၺာန္။ (တိ) (၅) အသြင္သဏၭာန္-အဆင္း-မရွိေသာ တရား၊ စိတ္။ (တိ) (၆) (က) ႐ုပ္မရွိေသာ၊ ႐ုပ္ႏွင့္ မေရာေႏွာေသာ။ (ခ) အေၾကာင္းမရွိေသာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arūpa:အ-႐ူပ (န)
နာမ္။ နာမကၡႏၶာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arūpa:အ-႐ူပ (တိ)
႐ုပ္မရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,