Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Arūpī,【陽】 無色界的眾生。(p40)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Arūpī,【陽】無色界的衆生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
arūpī:arūpī(ti)
အ႐ူပီ(တိ)
[(1) na+rūpī.(2) arūpa+ī.]
[(၁) န+႐ူပီ။ (၂) အ႐ူပ+ဤ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
arūpī:[m.] the formless being.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
arūpī:Formless,incorporeal,immaterial
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ARŪPĪ:[m] chúng sanh trong cảnh vô sắc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
arūpī:không có sắc,vô sắc,người vô sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
arūpī:အ႐ူပီ (တိ)
[(၁) န+႐ူပီ။ (၂) အ႐ူပ+ဤ။]
(၁) ႐ူပါယတနံမရွိေသာ၊ ပထဝီ-အစရွိေသာ ႐ုပ္မရွိေသာ-ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ လကၡဏာမရွိေသာ-နာမ္ျဖစ္ေသာ-တရား(စိတ္,ေစတသိက္,နိဗၺာန္ တရားမ်ား)။ (၂) နာမ္တရားသာ ရွိေသာ၊ ႐ုပ္မရွိေသာ၊ (က) ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါ၊ ျဗဟၼာ (အ႐ူပျဗဟၼာ)။ (ခ) အတၱ။ (ဂ) အတၱေဘာ၊ (ဘဝ)။ (ဃ) ဘုံ (အ႐ူပဘုံ)။ (၃) (က) အ႐ူပကသိဏစ်ာန္-႐ုပ္ကသိုဏ္းမဟုတ္ေသာ ကသိဏုဂၣါဋိမာကာသကို အာ႐ုံျပဳေသာ စ်ာန္-အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္-ရရွိေသာ၊ အတၱ,ပုဂၢိဳလ္။ (ခ) နာမ္ခႏၶာအာ႐ုံရွိေသာ၊ နာမ္ခႏၶာကို အာ႐ုံျပဳေသာ၊ အတၱ,ပုဂၢိဳလ္။ (၄) အေရာင္အဆင္း မရွိေသာ၊ ေကာင္းကင္။ (၅) (က) ကသိုဏ္း႐ုပ္ အာ႐ုံမဟုတ္ေသာ အ႐ူပသမာပတ္၏ အာ႐ုံ-ေကာင္းကင္ပညတ္ စေသာ အာ႐ုံ-ရွိေသာ၊ အတၱ။ (ခ) ေဖာက္ျပန္ျခင္းလကၡဏာမရွိေသာ အ႐ူပသမာပတ္၏ အာ႐ုံ-ေကာင္းကင္ပညတ္စေသာ အာ႐ုံ-ျဖစ္ေသာ၊ အတၱ။ (ဂ) ေဖာက္ျပန္ျခင္း လကၡဏာမရွိေသာ (သညာကၡႏၶာမွ ႂကြင္းေသာ) နာမ္တရားျဖစ္ေသာ၊ အတၱ။ (၆) (က) ကသိုဏ္း႐ုပ္မဟုတ္ေသာ စ်ာန္တရားရွိေသာ၊ အတၱ။ (ခ) ေဖာက္ျပန္ျခင္းလကၡဏာမရွိေသာ စ်ာန္တရားျဖစ္ေသာ၊ အတၱ။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arūpī:အ႐ူပီ (ပ)
နာမ္သာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
အ႐ူပီ အတၱာ ေဟာတိ၊ အတၱေဘာသည္ ႐ုပ္မရွိသည္ ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arūpī:အ႐ူပီ (တိ)
႐ုပ္မရွိသည္။ နာမ္ ျဖစ္သည္။ အဆင္းမလွသည္။ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,