Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
arūpāvacara:a.[arūpa-āvacara]无色行,无色界.-kiriyā无色界唯作.-kusala无色界善.-kusalahetu无色界善因.-duka无色界二法.-duka-kusalattika无色界二法善三法.-paṭisandhi无色界结生.~paññā无色界慧.-bhūmi无色界地.-vipāka无色界异熟.-vipāka-citta无色界异熟心.-vipākahetu无色界异熟因.-samādhi,-samāpatti无色界定,无色界等至
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
arūpāvacara:arūpāvacara(ti)
အ႐ူပါဝစရ(တိ)
[(1) arūpāvacara(1)+avacara.]]avacara]]2- khye.rūpāvacara(paṭisaṃ,ṭṭha,1.217) .(2) arūpabhava+avacara.arūpabhavo arūpaṃ,tasmiṃ arūpe avacarantīti arūpāvacarā.paṭisaṃ,ṭṭha,1.269.maṇimañjū,1.149.(3) arūpataṇhā+avacara.arūpataṇhā arūpaṃ,taṃ ettha avacarati ārammaṇakaraṇavasenāti arūpāvacaraṃ.maṇimañjū,1.149.(4) arūpabhava+avacāra.]]bhava]] khye,]]cā]]mha ]]ā]] rassapru.rūpāvacara (paṭisaṃ,ṭṭha,1.217) .]
[(၁) အ႐ူပါဝစရ(၁)+အဝစရ။ ''အဝစရ''၂-ပုဒ္တြင္ ေရွ႕ပုဒ္ကို ေခ်။ ႐ူပါဝစရ(ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇)ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။ (၂) အ႐ူပဘဝ+အဝစရ။ အ႐ူပဘေဝါ အ႐ူပံ၊ တသၼႎ အ႐ူေပ အဝစရႏၲီတိ အ႐ူပါဝစရာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၆၉။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၉။ (၃) အ႐ူပတဏွာ+အဝစရ။ အ႐ူပတဏွာ အ႐ူပံ၊ တံ ဧတၳ အဝစရတိ အာရမၼဏကရဏဝေသနာတိ အ႐ူပါဝစရံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၉။ (၄) အ႐ူပဘဝ+အဝစာရ။ ''ဘဝ''ပုဒ္ကို ေခ်၊ ''စာ''မွ ''အာ''ကို ရႆျပဳ။ ႐ူပါဝစရ (ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇)ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
arūpāvacara:arūpāvacara(ti)
အ႐ူပါဝစရ(တိ)
[arūpa+avacara]
[အ႐ူပ+အဝစရ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
arūpāvacara:s.avacara
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
arūpāvacara:[adj.] belonging to the realm of arūpins.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
arūpāvacara:vô sắc giới (lĩnh vực)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
arūpāvacara:အ႐ူပါဝစရ (တိ)
[အ႐ူပ+အဝစရ]
နာမ္တရား၏ ျဖစ္ရာဘုံ၊ အ႐ူပါဝစရဘုံ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
arūpāvacara:အ႐ူပါဝစရ (တိ)
[(၁) အ႐ူပါဝစရ(၁)+အဝစရ။ ''အဝစရ''၂-ပုဒ္တြင္ ေရွ႕ပုဒ္ကို ေခ်။ ႐ူပါဝစရ(ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇)ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။ (၂) အ႐ူပဘဝ+အဝစရ။ အ႐ူပဘေဝါ အ႐ူပံ၊ တသၼႎ အ႐ူေပ အဝစရႏၲီတိ အ႐ူပါဝစရာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၆၉။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၉။ (၃) အ႐ူပတဏွာ+အဝစရ။ အ႐ူပတဏွာ အ႐ူပံ၊ တံ ဧတၳ အဝစရတိ အာရမၼဏကရဏဝေသနာတိ အ႐ူပါဝစရံ။ မဏိမၪၨဴ၊၁။၁၄၉။ (၄) အ႐ူပဘဝ+အဝစာရ။ ''ဘဝ''ပုဒ္ကို ေခ်၊ ''စာ''မွ ''အာ''ကို ရႆျပဳ။ ႐ူပါဝစရ (ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၁၇)ႏွင့္ ယွဉ္ၾကည့္။]
(က) အ႐ူပါဝစရဘုံ (အ႐ူပဘုံ)၌ျဖစ္တတ္က်င္လည္တတ္ေသာ-အ႐ူပတဏွာ၏ျဖစ္ရာ,က်င္လည္ရာျဖစ္ေသာ-တရား၊ အ႐ူပါဝစရတရား။ (ခ) အ႐ူပဘုံ၌-ပဋိသေႏၶကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ-ပဋိသေႏၶအက်ိဳးကို ေပးတတ္ေသာ-တရား (ဤနည္း၌ကား အ႐ူပါဝစရ ကုသိုလ္စိတ္ေစတသိက္ တရားမ်ားသာတည္း၊ အ႐ူပါဝစရ ဝိပါက္ ႀကိယာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ မပါဝင္ႏိုင္)။ (ဂ) အ႐ူပဘုံ၌ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အ႐ူပျဗဟၼာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
arūpāvacara:အ႐ူပါဝစရ (တိ) (အ႐ူပ+အဝစရ)
အ႐ူပတဏွာ၏ က်င္လည္ရာ ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,