Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
appiya:a.[a-piya] 不愛的,不可愛的,怨憎的.appiyehi sampayogo 怨憎會.
パーリ語辞典 水野弘元著
appiya:a.[a-piya] 不愛の,不可愛の,愛せざる,怨憎の.appiyehi sampayogo 怨憎との合会.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appiya,【形】 不愉快的,不合意的 。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appiya,【形】不喜的,不合意的。D.22./II,306.︰“Katamo ca,bhikkhave,appiyehi sampayogo dukkho? Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā,ye vā panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukakāmā ayogakkhemakāmā,yā tehi saddhiṁ saṅgati samāgamo samodhānaṁ missībhāvo,ayaṁ vuccati,bhikkhave,appiyehi sampayogo dukkho.(然,諸比丘!什麼是‘怨憎會苦’呢?於此,凡是不可喜的、不愉快的、不合意的色(n.)、聲(m.)、香(m.)、味(m.)、觸(n.)、法(m.n.);或者凡是無益的欲、無利的欲、麻煩的欲、無從執著中釋放的欲,和合、集合、聯合、會合。諸比丘!這稱為‘怨憎會苦’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appiya:appiya(pu,ba)
အပၸိယ(ပု၊ဗ)
[¿]
[¿]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appiya:appiya(ti)
အပၸိယ(တိ)
[appa+ṇe+ṇya,ara+ṇāpe+ṇya.(apya-saṃ)]
[အပၸ+ေဏ+ဏ်၊ အရ+ဏာေပ+ဏ်။ (အပ်-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appiya:appiya(ti)
အပၸိယ(တိ)
[na+piya]
[န+ပိယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appiya:[adj.] unpleasant; disagreeable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appiya,& Appiyatā see piya etc.(Page 58)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPIYA:[a] không vui thích,không bằng lòng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appiya:không thân ái,đáng ghét bỏ,thành người ghét bỏ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appiya:အပၸိယ (တိ)
[န+ပိယ]
(၁) မခ်စ္အပ္ေသာ၊ သူ၊ သတၱဝါ၊ သခၤါရ။ (၂) မခ်စ္တတ္ေသာ၊ သူ။ အပၸိယသဘာဝ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appiya:အပၸိယ (တိ)
[အပၸ+ေဏ+ဏ်၊ အရ+ဏာေပ+ဏ်။ (အပ်-သံ)]
ေရာက္ေစအပ္-သြင္းအပ္-တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ေစအပ္-မခြဲျခားအပ္-ေသာ။ အပၸိတ(၄)အနက္လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appiya:အပၸိယ (ပု၊ဗ)
[¿]
အပၸိယ(မည္ေသာ)တိုင္း၌ေနေသာ လူမ်ိဳး၊ အပၸိယတိုင္းသူတိုင္းသား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appiya:အ-ပၸိယ (န)
မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appiya:အ-ပၸိယ (ပ)
မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appiya:အ-ပၸိယ (တိ)
မခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,