Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appiccha:a. [appa-iccha] 少欲的,無欲的.
パーリ語辞典 水野弘元著
appiccha:a. [appa-iccha] 少欲の,欲なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appiccha,【形】容易滿足,少欲。 ~tā,【陰】知足。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appiccha,(appa少+iccha欲),【形】少欲(=無欲,或少掉欲望)。appicchatā,【陰】少欲。少欲:Appicchoti santaguṇaniguhanatā,paccayapaṭiggahaṇe ca mattaññutā,etaṁ appicchalakkhaṇanti iminā lakkhaṇena samannāgato.(少欲:冷靜、內斂,接受(既有的)資具,(飲食)知量,那少欲的特徵,具足這些特徵。) SA.2.29.︰Appicchoti icchāvirahito ni-iccho nittaṇho.(少欲:空欲、無欲、無欲望。) Ettha hi byañjanaṁ sāvasesaṁ viya,attho pana niravaseso.(此處標示並不完全的,義理尚未完全括曩) Na hi tassa anto aṇumattāpi pāpikā icchā nāma atthi.(他的內部沒有一丁點的惡欲) Khīṇāsavo hesa sabbaso pahīnataṇho.(那個人確實漏盡,斷除一切渴愛) Apicettha atricchatā pāpicchatā mahicchatā appicchatāti ayaṁ bhedo veditabbo.(也沒有過度的貪、惡欲、邪欲,這裂解應被知。) (MA.24.)CS:p.2.45) Appicchassāti ettha paccayappiccho,adhigamappiccho,pariyatti-appiccho,dhutaṅgappicchoti cattāro appicchā.(少欲︰此處:1.資具少欲(即多給少拿,少給更少拿,但不是一無所有);2.證得(禪那而)少欲;3.經教少欲;4.(保持)頭陀少欲,四種少欲。)(AA.8.30.)。alpêcchā-saṃtusṭi,alpêcchatā,alpêcchuh saṃtusṭah,【梵】少欲知足。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appiccha:appiccha(ti)
အပၸိစၧ(တိ)
[appa+icchā]
[အပၸ+ဣစၧာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appiccha:[adj.] easily satisfied; desiring little.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appiccha,(adj.) [appa + iccha from iṣ,cp. icchā] desiring little or nothing,easily satisfied,unassuming,contented,unpretentious S.I,63,65; A.III,432; IV,2,218 sq.,229; V,124 sq.,130,154,167; Sn.628,707; Dh.404; Pv IV.73; Pug.70. (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPICCHA:[a] tri túc,vừa lòng với vật chút ít --ṭā [f] sự bằng lòng,vừa ý
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appiccha:thiếu dục ít muốn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appiccha:"အပၸိစၧ(တိ)
[အပၸ+ဣစၧာ]
အလို-အာသာ-တဏွာ-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appiccha:အပၸိစၧ(တိ) (အပၸ+ဣစၧ)
အလိုနည္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,