Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appatīta:a. [a-patīta] 不滿足的,不喜的.
パーリ語辞典 水野弘元著
appatīta:a. [a-patīta] 不満足の,喜ばざる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appatīta,【形】 得罪,冒犯,惹怒。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appatīta,(a + patīta,of prati + i,Sk. pratīta),【形】得罪,冒犯,惹怒。Pārā.III,168 (CS:Pārā.pg.257)︰Appatītoti tena ca kopena,tena ca dosena,tāya ca anattamanatāya,tāya ca anabhiraddhiyā appatīto hoti.(不滿︰以脾氣暴躁、以瞋恚、以不滿意、以不滿足,為不滿。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appatīta:appatīta(ti)
အပၸတီတ(တိ)
[na+patīta]
[န+ပတီတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appatīta:[adj.] displeased.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appatīta,(adj.) [a + patīta,of prati + i,Sk. pratīta] dissatisfied,displeased,disappointed (cp. appaccaya) J.V,103 (at this passage preferably to be read with v. l. as appatika = without husband,C. expls. assāmika),155 (cp. C. on p. 156); DA.I,52; SnA 423. (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPATĪTA:[a] không vừa lòng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appatīta:"အပၸတီတ(တိ)
[န+ပတီတ]
(၁) မႏွစ္သက္-မခ်မ္းေျမ့-မေက်နပ္-ေသာ၊ အားမရ-မေရာင့္ရဲ-ေသာ၊ ပီတိသုခတို႔သည္-မကပ္ေရာက္အပ္-ၾကဉ္အပ္-ေသာ၊ ပီတိသုခ-တို႔,မျပည့္စုံ-တို႔ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔-ေသာ။ (၂) မထင္ရွားေသာ။ အပညာတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appatīta:အပၸတီတ(တိ)
မသိအပ္သည္။ မႏွစ္သက္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,