Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appasanna:a. [a-passanna] 未信的.
パーリ語辞典 水野弘元著
appasanna:a. [a-passanna] 未信の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appasanna,【形】 1. 得罪。 2. 不信的。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appasanna,【形】1.得罪。2.不信的、沒有信心的。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appasanna,(a不+pasanna已明亮的)﹐尚未明亮的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appasanna:appasanna(ti)
အပၸသႏၷ(တိ)
[na+pasanna]
[န+ပသႏၷ]
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPASANNA:[a] không vừa ý,không tin tưởng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appasanna:không tín ngưỡng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appasanna:အပၸသႏၷ(တိ)
[န+ပသႏၷ]
(က) မၾကည္ညိဳေသာ၊ သူ။ (ခ) မၾကည္လင္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appasanna:အ-ပၸသႏၷ(ပ)
မၾကည္ညိဳေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appasanna:အ-ပၸသႏၷ(တိ)
မၾကည္လင္သည္။ ၾကည္ညိဳျခင္း မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,