Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appasadda:appasadda(ti)
အပၸသဒၵ(တိ)
[appa+sadda]
[အပၸ+သဒၵ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appasadda:appasadda(pu)
အပၸသဒၵ(ပု)
[appa+sadda]
[အပၸ+သဒၵ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appasadda:ít tiếng ồn,im lặng,lặng thinh,chỗ ít tiếng ồn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appasadda:"အပၸသဒၵ(ပု)
[အပၸ+သဒၵ]
အပၸသဒၵါ။ အပၸ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appasadda:အပၸသဒၵ(တိ)
[အပၸ+သဒၵ]
(၁) နည္း-ငယ္-တိုး-တိတ္-ေသာ အသံရွိေသာ၊ မျပင္းျပ-မက်ယ္ေလာင္-ျဖည္းညႇင္း-သိမ္ေမြ႕-ေျပျပစ္-သာယာ-ေသာ အသံရွိေသာ၊ သူ။ (နည္း-ငယ္-တိုး-တိတ္-ေသာ အသံ၏ ပမာဏမွာ ၁၂-ေတာင္ရွိေသာ အိမ္တြင္ အစ၌ အႀကီးဆုံးေထရ္,အလယ္၌ ဒုတိယေထရ္,အဆုံး၌ တတိယေထရ္ ဤသို႔ ထိုင္ၾကရာဝယ္ အႀကီးဆုံးေထရ္သည္ ဒုတိယေထရ္ႏွင့္ စကားဆိုလွ်င္ ဒုတိယေထရ္သည္ အသံကိုလည္း ၾကား၏၊ စကားကိုလည္း ပိုင္းျခားနားလည္၏၊ တတိယေထရ္ကား အသံကိုသာ ၾကား၏၊ စကားကို မပိုင္းျခား နားမလည္၊ ဤကား-နည္း-ငယ္-တိုး-တိတ္-ေသာ အသံ၏ ပမာဏတည္း)။ အပၸသဒၵဝိနီတလည္းၾကည့္။ (၂) အသံမရွိေသာ။ (က) စကားေျပာသံမရွိေသာ။ (ခ) အသံ-ဆိတ္-သုဉ္း-ေသာ၊ တုဏွိေဘာ-ျဖစ္-ေန-ေသာ။ (ဂ) အသံ-ကင္း-မဲ့-ေသာ၊ တိတ္-ဆိတ္-ၿငိမ္သက္က-ေသာ။ (ဃ) အသံ-ကင္း-မဲ့-ေသာ၊ ဆုံသံ,က်ည္ေပြ႕သံ,ကေလးသံတို႔၏ ဆူညံျခင္းမရွိေသာ။ (င) လူသံ-ကင္း-မဲ့-တိတ္-ဆိတ္-ေသာ။ (စ) သား,ငွက္တို႔၏ တြန္သံ,ျမည္သံ,ရင့္ၾကဴးေႂကြးေၾကာ္သံမရွိေသာ။ (ဆ) ပကတိအသံမရွိေသာ၊ တိတ္ဆိတ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,