Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appasāda:m. [a-pasāda] 不信,無信樂,不喜.
パーリ語辞典 水野弘元著
appasāda:m. [a-pasāda] 不信,無信楽,不喜.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appasāda,【陽】 不快樂,不喜歡。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appasāda,【陽】不快樂,不喜歡。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appasāda:appasāda(pu)
အပၸသာဒ(ပု)
[na+pasāda]
[န+ပသာဒ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appasāda:[m.] displeasure; dislike.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appasāda,see pasāda. (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPASĀDA:[m] không thỏa thích
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appasāda:không có niềm tin,không tín ngưỡng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appasāda:"အပၸသာဒ(ပု)
[န+ပသာဒ]
(က) မၾကည္ညိဳ-မသဒၶါ-ျခင္း။ (ခ) မၾကည္လင္-ညစ္က်ဳ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appasāda:အ-ပၸသာဒ(ပ)
မၾကည္ညိဳျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,