Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appanā:f. [Sk. arpṇa. cf. appeti] 安止,根本定,専注. -samādhi 安止定,根本定.
パーリ語辞典 水野弘元著
appanā:f. [Sk. arpṇa. cf. appeti] 安止,根本定,専注. -samādhi 安止定,根本定.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
appanā:f. [Sk. arpaṇa. cf. appeti] 安止,根本定,専注.-kosalla安止善巧.-javana-vāra安止速行时分.-bhāvanā安止修习.-vīthi安止路.-samādhi 安止定,根本定.-samādhi-bhāvanā安止定修习
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appanā,安止(定)。《廣釋》(Vibhv.CS:p.258):Sampayuttadhammehi ārammaṇe appento viya pavattatīti vitakko appanā.(安止(定):在已固定在相應諸法的所緣上如轉起‘尋’,為安止。)可知,‘尋’是達到安止(定)的重要關鍵。Rūpa-arūpa-lokuttara-magga-phala-anurūpa-samatha-vipassana-bhāvanā-citta-abhinīharaṇa-anurūpato,appanāya vīthi appanāvīthi.((與)色界無色界出世間道、果一致,與熱切的奢摩他、毘缽舍那修習心一致,安止的心路,為安止心路。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appanā:appanā(thī)
အပၸနာ(ထီ)
[appa+ṇe+yu. appa+yu. appapāpuṇane,appeti sampayuttadhamme ārammaṇanti appanā,yuç ā. ,ṭī.155. sakkatanitea apaṇahu tirhi. nitea ī+kā -paç (yu) pa. ī- -pruyuea pā,7,3,36- palāyuea apaṇa-. appeti .]
[အပၸ+ေဏ+ယု။ အပၸ+ယု။ အပၸပါပုဏေန၊ အေပၸတိ သမၸယုတၱဓေမၼ အာရမၼဏႏၲိ အပၸနာ၊ ယု,အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ သကၠတ၌ကား အပဏဟု တိလိင္ရွိသည္။ ယင္း၌ ဤဓာတ္+ကာရိတ္ ဏိစ္-ပစၥည္း,လ်ဳဋ္(ယု) ပစၥည္းတည္း။ ဤ-ကို အရ္-ျပဳ၍ ပါ၊၇၊၃၊၃၆-သုတ္ျဖင့္ ပလာ၍ အပဏ-ၿပီးသည္။ အေပၸတိႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appanā,(f.) [cp. Sk. arpaṇa,abstr. fr. appeti = arpayati from of ,to fix,turn,direct one’s mind; see appeti] application (of mind),ecstasy,fixing of thought on an object,conception (as psychol. t. t.) J.II,61 (°patta); Miln.62 (of vitakka); Dhs.7,21,298; Vism.144 (°samādhi); DhsA.55,142 (def. by Bdhg. as “ekaggaṁ cittaṁ ārammaṇe appeti”),214 (°jhāna). See on term Cpd. pp. 56 sq.,68,129,215; Dhs.trsl. XXVIII,10,53,82,347. (Page 57)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
appanā:Thought,reasoning,resolve
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appanā:sự chuyên chú,sự chăm chú
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appanā:"အပၸနာ(ထီ)
[အပၸ+ေဏ+ယု။ အပၸ+ယု။ အပၸပါပုဏေန၊ အေပၸတိ သမၸယုတၱဓေမၼ အာရမၼဏႏၲိ အပၸနာ၊ ယု,အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ သကၠတ၌ကား အပဏဟု တိလိင္ရွိသည္။ ယင္း၌ ဤဓာတ္+ကာရိတ္ ဏိစ္-ပစၥည္း,လ်ဳဋ္(ယု) ပစၥည္းတည္း။ ဤ-ကို အရ္-ျပဳ၍ ပါ၊၇၊၃၊၃၆-သုတ္ျဖင့္ ပလာ၍ အပဏ-ၿပီးသည္။ အေပၸတိႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။]
(၁) အာ႐ုံသို႔ သမၸယုတ္တရားတို႔ကို-သြားေရာက္ေစတတ္ေသာ-ေရွး႐ွဴတင္တတ္ေသာ-တရား။ (ဝိတက္)။ (၂) အာ႐ုံ၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားတတ္ေသာ တရား။ (စ်ာန္သမာဓိ)။ (၃) အာ႐ုံ၌ ေကာင္းစြာ တည္တတ္ေသာ တရား။ (သမာဓိ,ယွဉ္ေသာ တရား၊ စ်ာန္)။ (က) ေလာကီစ်ာန္။ (ခ) ေလာကုတၱရာစ်ာန္၊ မဂ္,ဖိုလ္။ (၄) ေရာက္ျခင္း၊ ေရာက္ေစျခင္း၊ တည္ျခင္း၊ တည္ေစျခင္း၊ ထားျခင္း၊ ဝင္စားျခင္း။ အပၸနတၳ,အပၸနာကိစၥ,အပၸနာေကာသလႅ-တို႔ၾကည့္။ (၅) နိဂုံး။ အပၸနာဝါရ-(၂)-လည္းၾကည့္။ (၆) သြင္းျခင္း၊ သြင္းျပျခင္း၊ ဆက္စပ္-ႏွီးေႏွာ-၍ ျပျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appanā:အပၸနာ(ဣ)
သြင္းျခင္း။ ဝင္စားျခင္း။ ဈာန္သို႔ သက္ဝင္၍ တည္ျခင္း။ ကမၼ႒ာန္းကို ရျခင္း။ ၾကံစည္ျခင္း။ ဝိတက္။အေပၸတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,