Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamaññā:f. [a-pamaññā<pamāṇa] 無量.
パーリ語辞典 水野弘元著
appamaññā:f. [a-pamaññā<pamāṇa] 無量.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appamaññā,【陰】 無量心,即:慈、悲、喜、舍。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appamaññā,(a + pamaññā,abstr. fr. pamāṇa = Sk. *pramānya),【陰】無量心(catasso appamaññā四無量= cattāro brahmavihārā四梵住),即:慈mettā、悲karuṇā、喜muditā、舍upekkhā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appamaññā:appamaññā(thī)
အပၸမညာ(ထီ)
[appamāṇa+ṇya]
[အပၸမာဏ+ဏ်]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
appamaññā:The 4 'Boundless States',identical with brahma-vihāra (q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamaññā:[f.] infinitude; a technical term including four qualities of mind,viz. love,pity,sympathy,and disinterestedness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appamaññā,(f.) [a + pamaññā,abstr. fr. pamāṇa = Sk. *pramānya] boundlessness,infinitude,as psych. t. t. appld. in later books to the four varieties of philanthropy,viz. mettā karuṁā muditā upekkhā i. e. love,pity,sympathy,desinterestedness,and as such enumd. at D.III,223 (q. v. for detailed ref. as to var. passages); Ps.I,84; Vbh.272 sq.; DhsA.195. By itself at Sn.507 (= mettajjhānasaṅkhātā a. SnA 417). See for further expln. Dhs.trsl. p. 66 and mettā. (Page 57)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
appamaññā:There are four appamaññās,consisting in an unlimited or perfect exercise of the qualities of friendliness,compassion,good will,and equanimity,metta,karuṇa,mudita,upekkhā
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPAMAÑÑĀ:[f] vô lượng,vô biên,danh từ dành ám chỉ tứ vô lượng tâm là từ,bi,hỉ,xả
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appamaññā:"အပၸမညာ(ထီ)
[အပၸမာဏ+ဏ်]
ျဖန္႔ျခင္းအတိုင္းအရွည္မရွိေသာ၊ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ အာ႐ုံ၌ျဖစ္ေသာ၊ အတိုင္းအရွည္ မရွိေသာ သတၱဝါအာ႐ုံရွိေသာ၊ တရား၊ အပၸမညာ တရား။ (ေမတၱာ,က႐ုဏာ,မုဒိတာ,ဥေပကၡာဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appamaññā:အ-ပၸမညာ(ဣ) (အ+ပမာဏ+ယ)
အတိုင္းအရွည္ မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,