Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamāda:m. [a-pamāda] 不放逸. appamādena sampādetha [汝等(你們)] 經由不放逸來完成吧 (勸導或命令語氣).
パーリ語辞典 水野弘元著
appamāda:m. [a-pamāda] 不放逸. appamādena sampādetha [汝等は] 不放逸によって完成せしめよ.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
appamāda:m. [a-pamāda] 不放逸. appamādena sampādetha [汝等は] 不放逸によって完成せしめよ.-gāravatā不放逸の尊敬.-vihāra不放逸住.-vihārin不放逸住者.-sampadā不放逸具足
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appamāda,【陽】 警戒,認真。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appamāda,(a+pamāda‹mad),【陽】不放逸。SA.6.15./I,223.(=DA.16./II,593.):Appamādena sampādethāti sati-avippavāsena sabbakiccāni sampādeyyātha.(成就不放逸︰與(正)念不分離,於一切(時地)應該完全被做到。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appamāda:appamāda(pu)
အပၸမာဒ(ပု)
[na+pamāda. (appamāya-prā. apramāda-saṃ)]
[န+ပမာဒ။ (အပၸမာယ-ျပာ။ အျပမာဒ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
appamāda:'zeal',non-laxity,earnestness,diligence,is considered as the foundation of all progress.

Just as all the footprints of living beings are surpassed by the footprint of the elephant,and the footprint of the elephant is considered as the mightiest amongst them,just so have all the meritorious qualities zeal as their foundation,and zeal is considered as the mightiest of these qualities'' (A. X,15).

Cf. the Chapter on Zeal (Appamāda Vagga) in Dhp.,and the Buddha's last exhortation:"Transient are all formations. Strive zealously!" (appamādena sampādetha:D. 16) - In the commentaries,it is often explained as the presence (lit. 'non-absence') of mindfulness (satiyā avippavāsa).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamāda:[m.] vigilance; earnestness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appamāda,[a + pamāda] thoughtfulness,carefulness,conscientiousness,watchfulness,vigilance,earnestness,zeal D.I,13 (:a. vuccati satiyā avippavāso DA.I,104); III,30,104 sq.,112,244,248,272; M.I,477 (°phala); S.I,25,86,158,214; II,29,132; IV,78 (°vihārin),97,125,252 sq.; V,30 sq. (°sampadā),41 sq.,91,135,240,250,308,350; A.I,16,50. (°adhigata); III,330,364,449; IV,28 (°gāravatā) 120 (°ṁ garu-karoti); V,21,126 (kusalesu dhammesu); Sn.184,264,334 (= sati-avippavāsa-saṅkhāta a. SnA 339); It.16 (°ṁ pasaṁsanti puññakiriyāsu paṇḍitā),74 (°vihārin); Dh.57 (°vihārin,cp. DhA.I,434); 327 (°rata = satiyā avippavāse abhirata DhA.IV,26); Dāvs II. 35; KhA 142. (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPAMĀDA:[m] cẩn thận,chú ý,sự nhiệt thành,sốt sắng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appamāda:sự không dễ duôi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appamāda:"အပၸမာဒ(ပု)
[န+ပမာဒ။ (အပၸမာယ-ျပာ။ အျပမာဒ-သံ)]
(၁) မေမ့မေလ်ာ့ေၾကာင္းတရား။ (၂) မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း။မူရင္းၾကည့္ပါ။ (တိ) (၂) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာ၊ သူ။ အပၸမာဒတာ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appamāda:အ-ပၸမာဒ(ပ)
မေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,