Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamāṇa:n. [a-pamāṇa] 無量. -samādhi 無量三昧.
パーリ語辞典 水野弘元著
appamāṇa:n. [a-pamāṇa] 無量. -samādhi 無量三昧.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
appamāṇa:a.n. [a-pamāṇa] 無量,无量の(量,数量). -ārammaṇa无量所缘.-ceto无量心.-cetovimutti无量心解脱.-parittārammaṇa无量小所缘.-saññin无量想ある.-samādhi 無量三昧
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appamāṇa,【形】 無量的,無限的。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appamāṇa,Appamāna,【形】1.無量的,無限的( “without measure”,immeasurable,endless,boundless,unlimited,unrestricted all-permeating)。2.無不同的,不相幹的( “without difference”,irrelevant)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appamāṇa:appamāṇa(ti)
အပၸမာဏ(တိ)
[appamāṇa+ṇa(a). appamāṇa+ārammaṇa]
[အပၸမာဏ+ဏ(အ)။ အပၸမာဏ+အာရမၼဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appamāṇa:appamāṇa(na)
အပၸမာဏ(န)
[na+pamāṇa,a+pamāṇa]
[န+ပမာဏ၊ အ+ပမာဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appamāṇa:[adj.] boundless; unlimited.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appamāṇa,(freq. spelled appamāna) (adj.) [a + pamāṇa] 1. “without measure”,immeasurable,endless,boundless,unlimited,unrestricted all-permeating S.IV,186 (°cetaso); A.II,73; V,63; Sn.507 (mettaṁ cittaṁ bhāvayaṁ appāmāṇaṁ = anavasesa-pharaṇena SnA 417; cp. appamaññā); It.21 (mettā),78; J.II,61; Ps.II,126 sq.; Vbh.16,24,49,62,326 sq.; Dhs.182,1021,1024,1405; DhsA.45,196 (°gocara,cp. anantagocara). See also on term Dhs.trsl. 60. -- 2. “without difference”,irrelevant,in general (in commentary style) J.I,165; II,323. (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPAMĀṆA:[a] vô giới hạn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appamāṇa:vô lượng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appamāṇa:"အပၸမာဏ(န)
[န+ပမာဏ၊ အ+ပမာဏ]
(၁) ပမာဏမဟုတ္ေသာ။ ႏႈိင္း-ယွဉ္-ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ-ခ်ိန္-စံ-ပမာဏ-မဟုတ္ေသာ။ (တိ) (၂) ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္းကို-ျပဳတတ္-ျပဳေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ကိေလသာ-မဟုတ္-၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္-ေသာ၊ တရား။ (၅,၆)-တို႔ၾကည့္ပါ။ (၃) မႏႈိင္းယွဉ္အပ္-မပိုင္းျခားအပ္-ေသာ၊ တရား။ (၄) အတိုင္းအရွည္-အပိုင္းအျခား-မရွိေသာ၊ တရား၊ အာ႐ုံ၊ အရပ္၊ သတၱဝါ။ အပၸမာဏ-(၂,ခ)-လည္းၾကည့္။ (၃) ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္းကို-ျပဳတတ္-ျပဳေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ရာဂစေသာ ကိေလသာ-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ တရား၊ ပုဂၢိဳလ္။ (က) မဂ္,ဖိုလ္,နိဗၺာန္။ (ခ) သမာဓိ။ (ဂ) ေဗာဇၩင္။ (ဃ) ဘုရား။ (၆) ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္းကို-ျပဳတတ္-ျပဳေၾကာင္း ျဖစ္-ေသာ အကုသိုလ္,အကုသိုလ္အက်ိဳးဟူေသာ ပမာဏ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ သီလစေသာ ဂုဏ္,ထိုဂုဏ္၏အက်ိဳးျဖစ္ေသာ ေလာကီ,ေလာကုတၱရာအက်ိဳးဟူေသာ အပၸမာဏတရားရွိေသာ၊ သူ။ (ဘုရား)။ (၇) ပြါးအပ္ေသာ-ႀကီးမား-ျပန္႔က်ယ္-ေသာ-ပမာဏရွိေသာ၊ တရား။ (က) ေလ့လာအပ္-ေကာင္းစြာပြါးအပ္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appamāṇa:"အပၸမာဏ(တိ)
[အပၸမာဏ+ဏ(အ)။ အပၸမာဏ+အာရမၼဏ]
အပၸမာဏ-ရွိေသာ-၌ျဖစ္ေသာ။ (က) ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္းကို-ျပဳတတ္-ျပဳေၾကာင္းျဖစ္-ေသာ ရာဂစေသာ ကိေလသာကင္းေသာ တရား-ရွိေသာ-ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ၊ သူ။ (သံဃာ)။ အပၸမာဏ(၁) (၅) အနက္လည္းၾကည့္။ (ခ) အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ အာ႐ုံရွိေသာ။ (ဂ) အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ သတၱဝါလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ။ အပၸမာဏ(၁) (၄) အနက္ႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။ (ဃ) အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ တရားလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ။ (င) အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ဂုဏ္ရွိေသာ။ (စ) အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ သတၱဝါတို႔၌ (အာ႐ုံျပဳသည္၏အစြမ္းျဖင့္)ျဖစ္ေသာ။ (ဂ) အနက္ မဏိမၪၨဴ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appamāṇa:အ-ပၸမာဏ(တိ)
အတိုင္းအရွည္ မရွိသည္။ ပမာဏ မဟုတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,