Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaccaya:n. [a-paccaya] ① 不滿,不機嫌,不(高)興,憂惱. ② 不縁,無縁.
パーリ語辞典 水野弘元著
appaccaya:n. [a-paccaya] ① 不満,不機嫌,不興,憂悩. ② 不縁,無縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appaccaya,【陽】 不高興,悶悶不樂的樣子。 【形】 沒有因素。(p28)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appaccaya,【陽】不滿,悶悶不樂的樣子。【形】沒有因素。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaccaya:appaccaya(pu)
အပၸစၥယ(ပု)
[na+paccaya]
[န+ပစၥယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaccaya:[m.] sulkiness. (adj.),without a cause.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appaccaya,[a + paccaya] 1. (n.) discontent,dissatisfaction,dejection,sulkiness D.I,3 (= appatītā honti tena atuṭṭhā asomanassitā ti appacayo; domanass’etaṁ adhivacanaṁ DA.I,52); III,159; M.I,442; A.I,79,124,187; II,203; III,181 sq.; IV,168,193; J.II,277; Sn.p. 92 (kapa + dosa + appacaya); Vv 8331 (= domanassaṁ VvA.343); SnA 423 (= appatītaṁ domanassaṁ). -- 2. (adj.) unconditioned Dhs.1084,1437. (Page 56)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPACCAYA:[m] sự buồn rầu [a] không có nguyên nhân
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appaccaya:vô duyên cớ,không do duyên,không có duyên trợ,chuyện ngoài lề,sự bực bội,sự bực tức,vô duyên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaccaya:"အပၸစၥယ(ပု)
[န+ပစၥယ]
(၁) အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာ။ (တိ) (၂) (က) ျဖစ္ျခင္း-တည္တံ့ျခင္း-၌ အေၾကာင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ ကံ,စိတ္,ဥတု,အာဟာရ-ဟူေသာ အေၾကာင္းမရွိေသာ (မာတိကာ အေကာက္)။ (ခ) အေၾကာင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ေလာင္စာဟူေသာ အေၾကာင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ အနာဟာရ-(၂,ခ)-လည္းၾကည့္။ (ဃ) ကံ,စိတ္,ဥတု,အာဟာရ-ဟူေသာ အေၾကာင္း ၄-ပါးမရွိေသာ။ (င) တဏွာ-စေသာ အေၾကာင္းမရွိေသာ။ အပၸစၥယနိဗၺာန-ၾကည့္။ (စ) အေထာက္အပံ့မရွိေသာ။ အပၸစၥယတာ-ၾကည့္။ (ပု) (၃) ဝမ္းမေျမာက္-ႏွလုံးမသာယာ-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရား၊ ဝမ္းမေျမာက္ျခင္း၊ ႏွလုံးမသာျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appaccaya:အ-ပၸစၥယ(ပ)
မယံုၾကည္ျခင္း။ အ-ပစၥည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appaccaya:အ-ပၸစၥယ(တိ)
အေၾကာင္း မရွိေသာ။ အေထာက္အပံ့ မရွိေသာ။
အပၸစၥယာ၊ အေၾကာင္းမရွိမူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,