Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaṭissavatā:f. [a-paṭissava-tā] 不從順.
パーリ語辞典 水野弘元著
appaṭissavatā:f. [a-paṭissava-tā] 不従順.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaṭissavatā:appaṭissavatā(thī)
အပၸဋိႆဝတာ(ထီ)
[appati(ṭi)ssava+tā ]
[အပၸတိ(ဋိ)ႆဝ+တာ ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaṭissavatā:appaṭissavatā(thī)
အပၸဋိႆဝတာ(ထီ)
appatissavatā-.
အပၸတိႆဝတာ-ၾကည့္။
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appaṭissavatā,(f.) [a + paṭissavatā] want of deference Pug.20 = Dhs.1325. (Page 57)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appaṭissavatā:sự bất tuân,thái độ không vâng lời,thái độ bất tuân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaṭissavatā:"အပၸဋိႆဝတာ(ထီ)

အပၸတိႆဝတာ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaṭissavatā:"အပၸဋိႆဝတာ(ထီ)
[အပၸတိ(ဋိ)ႆဝ+တာ ]
နားေထာင္-လိုက္နာ-ျခင္း မရွိသည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appaṭissavatā:အ-ပၸဋိႆဝ-တာ(ဣ)
နာခံျခင္း မရွိသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,