Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaṭisaṅkhā:① f. [a-paṭisaṅkhā] 無簡擇. ② adv. [= a-paṭisaṅkhāya<paṭisaṅkhāti 的 ger.] 不省察(而~),無思慮(而~).
パーリ語辞典 水野弘元著
appaṭisaṅkhā:① f. [a-paṭisaṅkhā] 非簡択. ② adv. [= a-paṭisaṅkhāya<paṭisaṅkhāti の ger.] 省察せず,思慮なく.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
appaṭisaṅkhā:① f. [a-paṭisaṅkhā.BSk.apratisaṁkhyā] 非簡択.-nirodha非択灭. ② adv. [paṭisaṅkhāti の ger.] 省察せず,思慮なく.cf.paṭisaṅkhā①
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaṭisaṅkhā:appaṭisaṅkhā(kri,vi)
အပၸဋိသခၤါ(ႀကိ၊ဝိ)
[na+paṭisaṅkhāya]
[န+ပဋိသခၤါယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaṭisaṅkhā:appaṭisaṅkhā(thī)
အပၸဋိသခၤါ(ထီ)
[na+paṭisaṅkhā]
[န+ပဋိသခၤါ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appaṭisaṅkhā,(f.) [a + paṭisaṅkhā] want of judgment Pug.21 = Dhs.1346. (Page 57)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appaṭisaṅkhā:không quán tưởng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaṭisaṅkhā:အပၸဋိသခၤါ(ထီ)
[န+ပဋိသခၤါ]
(၁) မဆင္ျခင္ျခင္း၊ မသိျခင္း၊ မစူးစမ္းျခင္း၊ အေၾကာင္း ဥပါယ္ကို မယူျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကို မယူျခင္း။ ပဋိသခၤါႏုပႆနာ-ၾကည့္။ ဆင္ျခင္-သိ-ျခင္း၏ဆန္႔က်င္ဖက္တရား။ (ေမာဟ၊ ေမာဟျပဓာန္းျခင္းရွိေသာ အကုသိုလ္တရား)။ (၂) ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ေသာ-ထူးေသာ-ပညာ။ အပၸဋိသခၤါနိေရာဓ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaṭisaṅkhā:"အပၸဋိသခၤါ(ႀကိ၊ဝိ)
[န+ပဋိသခၤါယ]
မဆင္ျခင္-မသိ-မစူးစမ္း-မူ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,