Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaṭigha:a. [a-paṭigha] [非-有對] 無對的,無障害的.
パーリ語辞典 水野弘元著
appaṭigha:a. [a-paṭigha] 無対の,無障害の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appaṭigha,【形】 不妨害的,沒有忿怒。(p28)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appaṭigha,【形】不妨害的,沒有忿怒,沒有反擊,無對(阿毘達摩用語)。【陽】【中】沒有反擊。【反】sappaṭigha﹐有對。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appaṭigha:appaṭigha(ti)
အပၸဋိဃ(တိ)
[na+paṭigha]
[န+ပဋိဃ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appaṭigha:[adj.] unobstructive; without anger.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appaṭigha,(adj.) [a + paṭigha] (a) not forming an obstacle,not injuring,unobstructive Sn.42 (see expld. at Nd2 239; SnA 88 expls. “katthaci satte vā saṅkhāre vā bhayena na paṭihaññatī ti a.”). -- (b) psychol. t. t. appld. to rūpa:not reacting or impinging (opp. sappaṭigha) D.III,217; Dhs.660,756,1090,1443. (Page 56)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPAṬIGHA:[a] không bất bình,không bị bế tắc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
appaṭigha:vô đối chiếu,không tiếp chạm nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appaṭigha:"အပၸဋိဃ(တိ)
[န+ပဋိဃ]
(၁) တိုက္-ခိုက္-႐ိုက္-ခတ္-ထိပါး-ျခင္း မရွိေသာ။ (၂) ထိပါး-တတ္-အပ္-သည္၏အျဖစ္ မရွိေသာ။ (၃) ထိပါးတတ္သည္မရွိေသာ။ (၄) မညႇဉ္းဆဲ-မႏွိပ္စက္-တတ္-အပ္-ေသာ၊ ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ-ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈ-ေဘး-မရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appaṭigha:အ-ပၸဋိဃ(တိ)
ထိခိုက္ျခင္း မရွိသည္။ အမ်က္ေဒါသ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,