Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appāṇaka:a. [a-pāṇa-ka] ① 無呼吸的,無息的. -jhāna 無息禪 ② 無生物的,無蟲的. -udaka 無蟲的水.
パーリ語辞典 水野弘元著
appāṇaka:a. [a-pāṇa-ka] ① 無呼吸の,無息の. -jhāna 無息禅 ② 生物なき,虫なき. -udaka 無虫の水.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Appāṇaka,【形】 1. 無息氣的。 2. 不包含昆蟲的。(p29)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Appāṇaka,(a+pāṇaka),【形】1.無息氣的。2.不包含昆蟲的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
appāṇaka:appāṇaka(ti)
အပၸါဏက(တိ)
[na+pāṇaka]
[န+ပါဏက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
appāṇaka:[adj.] 1. breathless; 2. not containing insects.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Appāṇaka,(adj.) [a + pāṇa + ka] breathless,i. e. (1) holding one’s breath in a form of ecstatic meditation (jhāna) M.I,243; J.I,67 [cp. BSk. āsphānaka Lal.V,314,324; M Vastu II.124; should the Pāli form be taken as *a + prāṇaka?]. (2) not holding anything breathing,i. e. inanimate,lifeless,not containing life Sn.p. 15 (of water). (Page 57)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APPĀṆAKA:[a] không thở,không có vi trùng (sâu kiến)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
appāṇaka:"အပၸါဏက(တိ)
[န+ပါဏက]
(၁) သတၱဝါမရွိေသာ၊ ေသလတၱံ႕ေသာ သတၱဝါမရွိေသာ၊ ပိုးမႊားစေသာ သတၱဝါ မေသေလာက္ေသာ။ အပၸါဏကသညီလည္းၾကည့္။ (၂) ဝင္သက္ထြက္သက္မရွိေသာ၊ ခ်ဳပ္-ေအာင့္-ထားအပ္ေသာ ဝင္သက္ ထြက္သက္ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
appāṇaka:အ-ပၸါဏက(တိ)
ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိေသာ။ သက္မဲ့ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,