Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apesi:apesi(pu)
အေပသိ(ပု)
[¿(aṃbesi=avesi-prā) avesi aṃbesi gharaphalahe. desīnāmamālā.1,8. avesī tathā aṃbesī gehadvāraphalahako. ¤,a.]
[¿(အံေဗသိ=အေဝသိ-ျပာ) အေဝသိ အံေဗသိ ဃရဖလေဟ။ ေဒသီနာမမာလာ။၁၊၈။ အေဝသီ တထာ အံေဗသီ ေဂဟဒြါရဖလဟေကာ။ ၎၊ အဖြင့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apesi:[aor. of apeti] went away; disappeared.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
apesi:cổng rào,nhằm ngăn các loại gia súc xâm nhập tự viện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apesi:"အေပသိ(ပု)
[¿(အံေဗသိ=အေဝသိ-ျပာ) အေဝသိ အံေဗသိ ဃရဖလေဟ။ ေဒသီနာမမာလာ။၁၊၈။ အေဝသီ တထာ အံေဗသီ ေဂဟဒြါရဖလဟေကာ။ ၎၊ အဖြင့္။]
ဆူးတံခါးပိတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apesi:အေပသိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,