Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apekkhā:apekhā f. [Sk. apekṣā] 期待,(期)待(希)望,欲求,希望; 愛情.
パーリ語辞典 水野弘元著
apekkhā:apekhā f. [Sk. apekṣā] 期待,待望,欲求,希望; 愛情.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
apekkhā,apekhā f. [Sk. apekṣā] 期待,待望,欲求,希望; 愛情
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apekkhā:apekkhā(thī,na)
အေပကၡာ(ထီ၊န)
[apa+ikkha+a. (apekā-saṃ) apekhā-.]
[အပ+ဣကၡ+အ။ (အေပကာ-သံ) အေပခါ-လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apekkhā,(f.),hope; desire; expectance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apekkhā,& Apekhā (f.) [Sk. apekṣā,fr. apa + īkṣ. The spelling is either kkh or kh,they are both used promiscuously,a tendency towards kh prevailing,as in upekhā,sekha] attention,regard,affection for (Loc.); desire,longing for (c. Loc.) S.I,77; III,132; V,409 (mātā-pitusu); Vin.IV,214; Sn.38 (= vuccati taṇhā etc. Nd2 65; = taṇhā sineha SnA 76); J.I,9,141; Th.1,558; Dh.345 (puttesu dāresu ca = taṇhā DhA.IV,56); Dhs.1059,1136 (= ālayakaraṇa-vasena apekkhatī ti apekkhā Dhs.A 365,cp. Dhs.trsl. 279). Freq. as adj. (-°or in combn. with sa° and an°),viz. Vin.III,90 (visuddha°); S.I,122 (otara°); sa° A.III,258,433; IV,60 sq.; an° without consideration,regardless,indifferent S.V,164; A.III,252,347,434; Sn.200 (anapekkhā honti ñātayo); J.I,9. Cp. anapekkhin & apekkhavant; also B.Sk. avekṣatā. (Page 55)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
apekkhā:Desire,longing,affection,care,regard
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
apekkhā:lưu luyến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apekkhā:"အေပကၡာ(ထီ၊န)
[အပ+ဣကၡ+အ။ (အေပကာ-သံ) အေပခါ-လည္းၾကည့္။]
(၁) ငဲ့ကြက္-တြယ္တာ-ျခင္း၊ ငဲ့ကြက္-တြယ္တာ-ေၾကာင္းတဏွာ။ (၂) ငဲ့-ေျမႇာ္-ျခင္း၊ ငဲ့ေျမႇာ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္း။ (ငဲ့-ေျမႇာ္ျခင္း-ငဲ့-ေျမႇာ္-သကဲ့သို႔ျဖစ္ျခင္း-ဟူသည္ ျဖစ္ေဖာ္ျဖစ္ဖက္ အေၾကာင္းတရားတို႔ မေပါင္းဆုံမိေသးသမွ် အက်ိဳးကို မၿပီးေစျခင္းႏွင့္ ေပါင္းဆုံမိေသာ္ အက်ိဳးကို ၿပီးေစျခင္းတည္း)။ (၃) ေျမႇာ္-မွန္း-လွမ္း-ၾကည့္-ျခင္း။ (၄) ငဲ့ညႇာ-ေထာက္ထား-ခ်စ္ခင္-တြယ္တာ-ျခင္း။ (၅) ငဲ့ေျမႇာ္-အလိုရွိ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apekkhā:အေပကၡာ(ဣ) (အပ√ဣကၡ္+အာ)
ငဲ့ျခင္း။ တပ္ျခင္း။
နိဝါသန႒ာေန စ အေပကၡာယ၊ ေနရာအရပ္၌လည္း တပ္စြန္းျခင္းေၾကာင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,