Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apariyāpanna:a. [a-pariyāpanna] 不繋的,非繋的=出世間的.
パーリ語辞典 水野弘元著
apariyāpanna:a. [a-pariyāpanna] 不繋の,非繋の=出世間の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
apariyāpanna:a. [a-pariyāpanna] 不繋の,非所摄の,出世間の.-kusala非所摄善.-kusalahetu非所摄善因.-paññā非所摄慧.-bhūmi非所摄地.-vipāka非所摄异熟.-vipākahetu非所摄异熟因.-samādhi非所摄定
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apariyāpanna:apariyāpanna(ti)
အပရိယာပႏၷ(တိ)
[na+pariyāpanna]
[န+ပရိယာပႏၷ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
apariyāpanna:phi hệ thuộc,không phải liên quan luân hồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apariyāpanna:အပရိယာပႏၷ(တိ)
[န+ပရိယာပႏၷ]
(က) အက်ဳံးမဝင္ေသာ၊ အတြင္းမဝင္ေသာ၊ မပါဝင္ေသာ။ (ခ) ဝဋ္သုံးပါး၌-အက်ဳံးမဝင္-မပါဝင္-ေသာ၊ ဘဝ,ဩကာသ-တို႔ျဖင့္ မပိုင္းျခားအပ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,