Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aparanta:a.[apara-anta]后边,未来,西边.-anudiṭṭhi后际随见.-kappika未来に関する说
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aparanta,1. 尾端。 2. 未來。 3. 西方印度的一個國家的名字。(p26)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aparanta, 1.尾端。2.未來。3.西方印度的一個國名。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aparanta:aparanta(pu)
အပရႏၲ(ပု)
[apara+anta. vācappati-.]
[အပရ+အႏၲ။ ဝါစပၸတိ-လည္းၾကည့္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aparanta:aparanta(pu)
အပရႏၲ(ပု)
[apara+anta]
[အပရ+အႏၲ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aparanta:1. the last end; 2. the future; 3. name of a country in Western India.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APARANTA:chỗ cuối cùng,vị lai,tên một xứ miền tây Ấn Độ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
aparanta:đề đỉnh phần sau tức là đề đại đỉnh (mahantaraduka),sau có giới hạn,vị lai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aparanta:အပရႏၲ(ပု)
[အပရ+အႏၲ]
(၁) ေနာက္-အနာဂတ္-ျဖစ္ေသာ အဖို႔၊ အနာဂတ္ ခႏၶာ အာယတန ဓာတ္မ်ား။ (၂) ေနာက္၌ ျဖစ္ေသာ အစြန္း၊ အေနာက္အစြန္း။ (၃) တစ္ပါး-တျခား-ေသာ အစြန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aparanta:အပရႏၲ(ပု)
[အပရ+အႏၲ။ ဝါစပၸတိ-လည္းၾကည့္။]
(၁) အပရႏၲတိုင္း။ (တိ) (၂) အပရႏၲတိုင္းသူတိုင္းသား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aparanta:အပရႏၲ(ပ) (အပရ+အႏၲ)
ေနာက္အစြန္း။ အေနာက္အရပ္။ အေနာက္အဖို႔။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,