Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aparajjhati:[Sk. aparādhyate<aparādh] 犯罪,使怒(惹怒,惹惱,冒犯). pp. aparaddha,aparādhita.
パーリ語辞典 水野弘元著
aparajjhati:[Sk. aparādhyate<aparādh] 罪を犯す,怒らす. pp. aparaddha,aparādhita.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aparajjhati:[Sk. aparādhyate.<apa-rādh] 罪を犯す,怒らす. pp. aparaddha,aparādhita
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aparajjhati,(apa + radh + ya),侵犯,犯罪。 ~jjhi,【過】。(p26)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aparajjhati,(apa+radh+ya),侵犯,犯罪。aparajjhi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aparajjhati:aparajjhati(kri)
အပရဇၩတိ(ႀကိ)
[apa+rādha+ya+ti. īkriyāeiea a dutiyāç catutthī(chaṭṭhī)ç sattamī- ra. puṃcaṃ. ka.277. rū.nhā-126. .nhā-95-6. nīti,sutti. nhā-123-.]
[အပ+ရာဓ+ယ+တိ။ ဤႀကိယာ၏ အယွဉ္ဝယ္ ဒုတိယာ,စတုတၳီ(ဆ႒ီ),သတၱမီ-တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ပုံစံမ်ားၾကည့္။ ကစၥည္း။၂၇၇။ ႐ူ။ႏွာ-၁၂၆။ ေမာဂ္။ႏွာ-၉၅-၆။ နီတိ၊သုတၱိ။ ႏွာ-၁၂၃-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aparajjhati:[pa + radh + ya] offends against; does some crime.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aparajjhati,[Sk. aparādhyate,apa + rādh] to sin or offend against (c. Loc.) Vin.II,78 = III,161; J.V,68; VI,367; Miln.189; PvA.263. -- pp. aparaddha & aparādhita (q. v.). (Page 52)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
aparajjhati:To offend against,to injure,to sin
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APARAJJHATI:(apa+radh+ya) phạm lỗi,phạm vài hình luật [aor] --jjhi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aparajjhati:"အပရဇၩတိ(ႀကိ)
[အပ+ရာဓ+ယ+တိ။ ဤႀကိယာ၏ အယွဉ္ဝယ္ ဒုတိယာ,စတုတၳီ(ဆ႒ီ),သတၱမီ-တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္ပုံစံမ်ားၾကည့္။ ကစၥည္း။၂၇၇။ ႐ူ။ႏွာ-၁၂၆။ ေမာဂ္။ႏွာ-၉၅-၆။ နီတိ၊သုတၱိ။ ႏွာ-၁၂၃-တို႔ၾကည့္။]
ျပစ္မွား၏၊ ခြၽတ္ယြင္း၏၊ လြဲ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
aparajjhati:အပ-ရဇၩတိ (အပ√ရာဓ္)
ျပစ္မွား၏။ မွားယြင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,