Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
aparādhika:aparādhita a. [<aparādha] 有罪過的,已違犯的.
パーリ語辞典 水野弘元著
aparādhika:aparādhita a. [<aparādha] 罪過ある,違犯せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
aparādhika,aparādhita a. [<aparādha] 罪過ある,違犯せる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Aparādhika,aparādhī,【形】 犯罪的,罪犯。(p26)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Aparādhika,aparādhī,【形】犯罪的,罪犯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
aparādhika:aparādhika(ti)
အပရာဓိက(တိ)
[aparādha+ika]
[အပရာဓ+ဣက]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Aparādhika,(adj.) [fr. aparādha,cp. Sk. aparādhin] guilty,offending,criminal J.II,117 (vāja°); Miln.149 (issara°),189 (aparādhikatā). (Page 52)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APARĀDHIKA:--rādhī [a] phạm tội,phạm hình luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
aparādhika:"အပရာဓိက(တိ)
[အပရာဓ+ဣက]
(၁) အျပစ္-ရွိ-သင့္-ေရာက္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ျပစ္မွား-လြန္က်ဴး-ဖ်က္ဆီး-ျခင္းရွိေသာ၊ သူ။ (၃) ခြၽတ္ယြင္းေစေသာ၊ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,