Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apanāmeti:[apanamati 的 caus.] 除去,使向下,(降)下,放低.
パーリ語辞典 水野弘元著
apanāmeti:[apanamati の caus.] 除去す,下向せしむ,下げる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Apanāmeti,(apa + nam + e),驅逐,除去。 ~esi,【過】。(p26)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Apanāmeti,(apa+nam+e),驅逐,除去。apanāmesi,【過】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
apanāmeti:apanāmeti(kā,kri)
အပနာေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[apa+namu+ṇe+ti]
[အပ+နမု+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
apanāmeti:[pa + nam + e] banishes; removes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Apanāmeti,[Caus. fr. apanamati] 1. to take away,remove M.I,96 = A.I,198 (kathaṁ bahiddhā a. carry outside); Kh VIII,4 (= aññaṁ ṭhānaṁ gameti KhA 220). -- 2. [= Sk. ava-namati] to bend down,lower,put down Vin.II,208 (chattaṁ); S.I,226 (id.); J.II,287 (id.,v. l. apanetvā); D.I,126 (hatthaṁ,for salute). (Page 51)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
apanāmeti:To remove,to carry off
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
APANĀMETI:(apa+nam+e) đày đi,dẹp đi,dời di [aor] --esi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
apanāmeti:nói lảng qua,bỏ lảng,tảng lờ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
apanāmeti:"အပနာေမတိ(ကာ၊ႀကိ)
[အပ+နမု+ေဏ+တိ]
ၫြတ္ေစ၏။ (က) ၫြတ္ေစ၏၊ လွဲ-ခ်-၏။ (ခ) ပယ္၏၊ ဖယ္၏၊ ဖယ္ရား၏။ (ဂ) ပယ္၏၊ ႐ုပ္(သိမ္း)၏၊ ပိတ္၏။ (ဃ) အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေဆာင္ယူ၏။ (င) ေနာက္သို႔-ဆုတ္ေစ-႐ို႕ေစ-၏၊ စဉ္းငယ္ဖဲ၏။ (စ) ပ်ံ႕လြင့္ေစ၏၊ ပစ္လႊင့္၏၊ ဖ႐ိုဖရဲဆို၏။ (ဆ) က်ေစ၏၊ ခ်၏၊ ထည့္သြင္းေျပာဆို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
apanāmeti:အပ-နာေမတိ (ကာ) (အပ√နမ္+ေဏ)
ပယ္၏။ တြန္းပယ္၏။ ၫြတ္ေစ၏။ ထည့္သြင္း၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,